1 Comment

  1. Thành kính phân ưu,
    Chúng tôi thành kính phân ưu với tang quyến trong niềm tin phục sinh của Linh hồn Ông Gioan Uông đình Thịnh!
    Nguyện xin Linh hồn Gioan sớm về hưởng Thánh Nhan Chúa cao cả nhân từ trên thiên đàng!
    Gia đình Nguyễn thanh Bình

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*