Ban Kỹ Thuật đang làm việc trên Trang Cơ sở Thương Mại tại Massachusetts và Vùng New England.
Mời quý vị trở lại xem sau.