1 Comment

  1. Công việc đầy chính nghĩa của hậu Duệ VNCH đã được các thế hệ yểm trợ nhiệt tình!
    Cầu mong truyền thống tốt đẹp nầy được thực hiện hàng năm để an ủi TPB/VNCH!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*