28/8/2023: Trường Công Boston Mời Họp Chuẩn Bị Cho Niên Học Mới

Kính chào Quý Phụ Huynh & Quý Thành viên Cộng Đồng

Chúng tôi, Trường Công Boston, trân trọng kính mời tất cả Phụ huynh và Học sinh tham gia Cuộc Họp Cộng Đồng Trực Tuyến Chuẩn Bị Cho Ngày Tựu Trường với Tổng Giám Đốc Học Chánh, Mary Skipper.

Ngày Họp: Thứ Hai, ngày 28 tháng 8 năm 2023 từ 5:30 giờ chiều đến 7:00 giờ tối 

Đường kết nối cuộc họp: 
https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/j/86826931214 

Webinar ID: 868 2693 1214

Trong cuộc họp chúng tôi sẽ chào mừng các học sinh và sẽ trả lời các thắc mắc vì biết quý phụ huynh có nhiều câu hỏi về thời điểm bắt đầu năm học và ngày đầu tiên đến trường.

Mọi câu hỏi xin gọi cho Đường Dây Trợ Giúp của BPS theo số 617-635-8873 hoặc gửi email đến
communityengagement@bostonpublicschools.org.

Trân trọng kính chào và mong được gặp quý vị trong cuộc họp!

Phuongdai Nguyen
Community Engagement Manager
Boston Public Schools | Office of Family and Community Advancement (OFCA)
2300 Washington St, 6th Floor
Roxbury, MA 02119
(617) 635-9433 ext. 5-9433
pnguyen6@bostonpublicschools.org

LINK to Boston Public Schools (BPS) website: 
https://www.bostonpublicschools.org/Domain/4

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*