9/3/2023: Mời Họp Về Nghiên Cứu Thiết Kế Cơ Sở Hạ Tầng Của Trường Công Boston

Trân trọng kính mời quý phụ huynh, các nhà lãnh đạo cộng đồng, và thành viên cộng đồng

Hãy tham gia cùng chúng tôi trong buổi lắng nghe ý kiến đóng góp vào Thứ năm, ngày 9 tháng 3 năm 2023 lúc 6 giờ chiều tại VietAID, Trung Tâm Cộng Đồng Việt Mỹ, 42 Charles Street, Dorchester, MA 02122 cho đề án nghiên cứu thiết kế cơ sở hạ tầng của BPS.

Ý kiến của quý vị sẽ trực tiếp giúp tạo nền tảng về các cơ sở hạ tầng, và trong thiết kế cải tạo mới.

Thành phố Boston và trường BPS đang triển khai một nghiên cứu thiết kế lấy cộng đồng làm trung tâm cho đề xuất mới the Green New Deal (GND) cho các Trường Công Lập Boston.

Cam kết chung của chúng tôi muốn mở rộng khả năng tiếp cận các trường học, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm năng lượng và truyền cảm hứng cho học sinh Boston và gia đình một cách tốt nhất.

Nghiên cứu thiết kế này sẽ giúp tạo ra một tầm nhìn chung về tương lai của học khu chúng ta, tầm nhìn này sẽ được trình bày chi tiết trong kế hoạch cơ sở vật chất toàn học khu 10 năm.

Mời truy cập trang mạng Green New Deal của BPS để biết thêm thông tin.

Chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị để nâng cao tầm nhìn và kiến thức chuyên môn chung của học sinh, gia đình, giáo viên và các đối tác cộng đồng cũng như phát triển kế hoạch hành động dài hạn cho cơ sở vật chất.

Hãy tham gia cùng chúng tôi!

Trân trọng kính mời,

Phuongdai Nguyen
EL Family Resource Specialist
Boston Public Schools | The Office of Multilingual and Multicultural Education (OMME)
2300 Washington St, 6th Floor, Roxbury, MA 02119
(617) 635-9435 ext. 4-1607
pnguyen6@bostonpublicschools.org

LINK to Boston Public Schools (BPS) website:
https://www.bostonpublicschools.org/Domain/4

LINK to District English Language Advisory Committee (DELAC) website:
https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/bps-delac/home

LINK to  Office English Language (OEL) Multilingual Library website:
https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/oelmultilinguallibrary/home?authuser=0

LINK to BPS We Dream Together website:
https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/bpswedreamtogether

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*