5/1/2021: Lớp Vi Tính Miễn Phí Dành Cho Phụ Huynh Của Học Sinh Trường Công Boston

Lớp học vi tính cho phụ huynh sẽ

bắt đầu vào thứ Ba, ngày 5 tháng 1 và kết thúc vào ngày 26 tháng 1 năm 2021.

Học trên mạng 3 ngày một tuần: thứ Ba, thứ Năm và thứ Sáu từ 12 giờ đến 1 giờ 30 trưa

Học viên sẽ nhận máy chromebook miễn phí sau khi hoàn tất 15 tiếng học.

Xin gởi email ghi danh và số phone để được gọi làm thủ tục đăng ký.

Chân thành cám ơn.

Trân trọng kính chào,

Ghi chú: Xin xem tờ thông tin dưới đây để biết thêm chi tiết.

 

Phuongdai Nguyen
EL Family Resource Specialist
The Office of English Learners (OEL)
2300 Washington St, 6th Floor
Roxbury, MA 02120
(617) 635-9435 ext. 4-1607
pnguyen6@bostonpublicschools.org

 

LINK to Boston Public Schools (BPS) website:
https://www.bostonpublicschools.org/Domain/4

LINK to District English Language Advisory Committee (DELAC) website:
https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/bps-delac/home

LINK to  Office English Language (OEL) Multilingual Library website:
https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/oelmultilinguallibrary/home?authuser=0

LINK to BPS We Dream Together website:
https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/bpswedreamtogether

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*