Mời Tham Gia Nghiên Cứu Thiết Kế Cơ Sở Hạ Tầng Cho Trường Công Boston

Kính chào quý phụ huynh,

Chúng tôi xin thông báo cùng quý vị.

Thành phố Boston và trường công Boston (BPS) đang triển khai một nghiên cứu thiết kế lấy cộng đồng làm trung tâm cho đề xuất mới the Green New Deal (GND) cho các Trường Công Lập Boston.

Cam kết chung của chúng tôi là muốn mở rộng khả năng tiếp cận các trường học, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm năng lượng và truyền cảm hứng cho học sinh Boston và gia đình một cách tốt nhất. Nghiên cứu thiết kế này sẽ giúp tạo ra một tầm nhìn chung về tương lai của học khu chúng ta, tầm nhìn này sẽ được trình bày chi tiết trong kế hoạch cơ sở vật chất toàn học khu 10 năm.

Chúng tôi đang tổ chức một loạt các buổi lắng nghe các ý kiến đóng góp của cộng đồng về các tiêu chuẩn cơ sở và chương trình giáo dục.
Mời truy cập trang mạng Green New Deal của BPS để biết thêm thông tin và đăng ký.
Sẽ có giữ trẻ và phiên dịch tại buổi họp.

Chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị để nâng cao tầm nhìn và kiến thức chuyên môn chung của học sinh, gia đình, giáo viên và các đối tác cộng đồng cũng như phát triển kế hoạch hành động dài hạn cho cơ sở vật chất.

Hãy tham gia một buổi lắng nghe sắp tới!

Trân trọng kính mời,

Ngày 8 tháng Hai, 2023

Phuongdai Nguyen
EL Family Resource Specialist
Boston Public Schools | The Office of Multilingual and Multicultural Education (OMME)
2300 Washington St, 6th Floor
Roxbury, MA 02119
(617) 635-9435 ext. 4-1607
pnguyen6@bostonpublicschools.org

LINK to Boston Public Schools (BPS) website:
https://www.bostonpublicschools.org/Domain/4

LINK to District English Language Advisory Committee (DELAC) website:
https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/bps-delac/home

LINK to  Office English Language (OEL) Multilingual Library website:
https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/oelmultilinguallibrary/home?authuser=0

LINK to BPS We Dream Together website:
https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/bpswedreamtogether

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*