25/5/2021: Mời Tham Gia Hội Thảo Về Chích Ngừa COVID-19

Uỷ Ban Y Tế Cộng Đồng Boston tổ chức phiên họp thông tin trực tuyến về chích ngừa COVID-19 bằng tiếng Việt:

Thứ Ba, ngày 25 tháng 5, 2021 vào lúc 7 giờ tối

Ghi danh tham gia tại đây: https://bit.ly/2QreUUn

Liên lạc:

Facebook Post: https://www.facebook.com/BOSImmigrants/photos/a.10150261740040553/10165692890235553/

Tweet in English: https://twitter.com/BOSImmigrants/status/1394797503854387208

Tweet in Vietnamese: https://twitter.com/BOSImmigrants/status/1395322193295327233

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*