29/7/2020: Tham Khảo Ý Kiến Phụ Huynh V/v Mở Lại Trường Công Boston

Họp với BPS về việc mở cửa trường trong tháng 9

Trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng tham dự buổi họp trên mạng với trường Công Boston, thảo luận về kế hoạch mở cửa trường trong tháng 9

Ngày họp: Thứ tư, ngày 29 tháng 7 lúc: 5 giờ chiều

Để đăng ký xin nhấn vào đây:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSRJkmZZQHhXg1hgh856xNnpTOMZx5CckvARieL1VbH73fYA/viewform

Sẽ có thông dịch trong buổi họp

Xin nhấn vào đây để vào cuộc họp trên Zoom qua máy vi tính:
https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/j/87401558112

Để vào cuộc họp qua điện thoại xin gọi số:
+1 646 558 8656 US (New York) và bấm số phòng họp vào: 874 0155 8112

Nếu có câu hỏi thắc mắc, xin liên lạc trực tiếp với Cô Phương Đài: pnguyen6@bostonpublicschools.org

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*