Sáu Điều Cần Biết Về Các Khoản Khấu Trừ Tiền Lương Mới Tài Trợ Cho Chương Trình Nghỉ Phép Có Lương Tại Massachusetts

Bắt đầu từ thứ ba, 1/10/2019, người đi làm ở Massachusetts sẽ thấy tiền lương bị giảm đi vài đô la mỗi tuần khi chính phủ bắt đầu thu phần đóng góp từ người đi làm và chủ nhân cho quỹ nghỉ phép chăm sóc sức khỏe gia đình. Người đi làm có thể bắt đầu dùng quỹ đó vào tháng giêng năm 2021 để chăm sóc trẻ mới sinh hoặc một người bệnh trong gia đình hay cần phục hồi sau cơn bệnh nặng hoặc bản thân bị thương tích. Quỹ cũng sẽ cung ứng các nhu cầu khi thi hành nghĩa vụ quân sự.

Sau đây là cách áp dụng:

Ai được hưởng những điều lợi này ?

Hầu hết mọi nhân viên đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp đều được nghỉ phép có lương. Công chức thành phố được miễn trừ, nhưng có thể tùy chọn tham gia.

Công ty của tôi đã cung cấp nghỉ phép có lương. Liệu luật này có áp dụng cho chúng tôi không ?

Nếu chủ nhân đã cung cấp nghỉ phép có lương thì có thể từ chối tham gia, miễn là khoản tiền lương cung cấp đáp ứng được hoặc vượt quá ấn định của tiểu bang.
Cho đến nay, tiểu bang đã nhận được hơn 740 đơn của các công ty xin miễn trừ, vì đã có những điều lệ riêng hay tự mua bảo hiểm.

Tôi có thể nghỉ làm trong thời hạn bao lâu ?

Người đi làm sẽ được nghỉ phép có lương tới 12 tuần để chăm sóc trẻ mới sinh hoặc một người bệnh trong gia đình và đến tối đa 20 tuần để phục hồi sau khi bị bệnh hoặc bị chấn thương. Gia đình quân nhân có thể có tới 12 tuần để chăm sóc các nhu cầu khi thi hành nghĩa vụ quân sự và đến tối đa 26 tuần để chăm sóc một người trong gia đình đang phục vụ trong quân đội. Tổng cộng tối đa số phép được cấp trong một năm là 26 tuần.

Việc nghỉ phép có lương sẽ được tài trợ như thế nào ?

Bắt đầu từ ngày 1 tháng Mười, các công ty sẽ bị trừ 0,75 phần trăm tính trên thuế lương. Chủ nhân có trách nhiệm trả ít nhất một nửa số đó, có nghĩa là nhân viên sẽ bị tính tối đa là 38 xu cho mỗi 100 đô la lương. Người chủ mướn ít hơn 25 công nhân không phải trả phần mình, nhưng nhân viên của họ vẫn phải đóng góp .38 phần trăm.

Vậy là tôi phải đóng góp bao nhiêu ?

Một công nhân lương tối thiểu toàn thời gian kiếm được $25.000 một năm sẽ bị đóng không quá $1,82 một tuần, hoặc $95 một năm, theo tính toán của Raise Up Massachusetts, Liên minh các nhóm lao động và các nhà hoạt động đã vận động luật nghỉ phép có lương. Nếu được nghỉ có lương, người ấy sẽ nhận được 80 phần trăm thu nhập hàng tuần của mình, hoặc $384,62 một tuần.
Một người kiếm được $100.000 một năm sẽ đóng tối đa $7,27 một tuần, hoặc $378 một năm. Nếu nghỉ phép có lương mức lợi tức sẽ bằng 44 phần trăm thu nhập hàng tuần, hoặc $850 một tuần, đây là mức lương thay thế tối đa được lãnh.
Tiểu bang có máy tính trên mạng mà người đi làm có thể vào ước tính quyền lợi được hưởng của họ.
Lợi tức buộc phải đóng góp cho quỹ nghỉ phép có lương được giới hạn ở mức $132,900.

Làm thế nào để hội đủ điều kiện được hưởng ?

Nếu có thể, nhân viên nên nộp đơn cho chủ nhân, trước 30 ngày yêu cầu được nghỉ phép, trong đơn ghi rõ ngày tháng, lý do, thời gian dự kiến, và chứng từ y khoa. Bảy ngày đầu tiên không được bao trả nhưng có thể dùng thời gian nghỉ bệnh hoặc nghỉ hè có lương của công ty.

Katie Johnston, Ban Biên tập Boston Globe
Theo báo Boston Globe, ngày 30 tháng 9 năm 2019

Liên lạc với Katie Johnston qua email: katie.johnston@globe.com.
Hay theo dõi Twitter @ktkjohnston.

https://www.bostonglobe.com/business/2019/09/30/six-things-know-about-new-payroll-deductions-that-fund-mass-paid-leave-program/X4FUvySyMW9AU2J2UkX7rJ/story.html

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*