12/12/2022: Lớp Vi Tính Miễn Phí Dành Cho Phụ Huynh Học Sinh Trường Công Boston

Mục đích của Chương Trình Học Vi Tính (TGH) là giúp phụ huynh:

* Theo kịp tiến bộ kỹ thuật của thế kỷ 21,
* Học những kỹ năng giúp tham dự các cuộc họp nhà trường trên mạng và nhận biết tầm quan trọng tiếng nói của gia đình và của cộng đồng
* Tìm hiểu thêm về nhiều nguồn tài nguyên mà nhà trường cung cấp

15 giờ học TGH miễn phí!

Sau khi hoàn tất 15 giờ chương trình TGH, học viên tốt nghiệp nhận được Chromebook mới MIỄN PHÍ và có thể nhận được hỗ trợ đăng ký Internet trả chi phí thấp.

Lớp Học Mùa Đông sẽ bắt đầu vào:
Từ ngày 12 tháng 12 – ngày 21 tháng 12 năm 2022
Vào các ngày Thứ 2, Thứ 4 và Thứ 6
Từ 5 giờ chiều – 8 giờ tối (thời gian có thể thay đổi)

Mời điền Đơn Ghi Danh Học Lớp Vi Tính (TGH):

Đơn tiếng Anh hay Đơn tiếng Việt

Chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị sau khi nhận được đơn ghi danh.

Mọi thắc mắc xin liên lạc:

Phươngđài Nguyễn
EL Family Resource Specialist
Boston Public Schools | The Office of Multilingual and Multicultural Education (OMME)
2300 Washington St, 6th Floor, Roxbury, MA 02119
Tel: 617-635-9435 ext. 4-1607
Email: pnguyen6@bostonpublicschools.org

LINK to Boston Public Schools (BPS) website:
https://www.bostonpublicschools.org/Domain/4

LINK to District English Language Advisory Committee (DELAC) website:
https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/bps-delac/home

LINK to  Office English Language (OEL) Multilingual Library website:
https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/oelmultilinguallibrary/home?authuser=0

LINK to BPS We Dream Together website:
https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/bpswedreamtogether

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*