1 Comment

  1. Thành kính phân ưu,
    Gia đình chúng tôi thành kính phân ưu cùng Bà Quả phụ Nguyễn thiện Tấn, nhử danh Dương Thị Phương Đông và tang quyến!
    Cầu xin linh hồn của người quá cố sớm về cõi vĩnh hằng!
    Nguyễn thanh Bình

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*