3/9/2020: Phát Cặp Da Và Dụng Cụ Học Tập Miễn Phí Cho Học Sinh Trường Công Boston

Kính thưa Quý Phụ huynh,

Trung tâm Dimock sẽ phát cặp da và dụng cụ học tập miễn phí cho học sinh trường công Boston:

Thứ Năm, Ngày 3 Tháng 9 từ 9 giờ đến 11 giờ sáng.

Không cần đăng ký trước, Chỉ cần đến và nhận!

Địa chỉ: 55 Dimock Street, Roxbury, MA 02119 – (chỗ đậu xe)

Ghi nhớ: giữ khoãng cách và mang khẩu trang!

Phuongdai Nguyen
EL Family Resource Specialist
The Office of English Learners (OEL)
2300 Washington St, 6th Floor
Roxbury, MA 02120
(617) 635-9435 ext. 4-1607

LINK to Boston Public Schools (BPS) website: https://www.bostonpublicschools.org/Domain/4

LINK to District English Language Advisory Committee (DELAC) website: https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/bps-delac/home

LINK to  Office English Language (OEL) Multilingual Library website: https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/oelmultilinguallibrary/home?authuser=0

LINK to BPS We Dream Together website: https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/bpswedreamtogether

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*