Cử Tri Ở Massachusetts Có Thể Bỏ Phiếu Qua Thư Trong Kỳ Bầu Cử Năm Nay

Boston – Đạo luật cho phép cử tri trong tiểu bang Massachusetts bỏ phiếu qua thư cho các cuộc bầu trong năm 2020 mà không cần có lý do đã được ban hành hôm thứ Hai 6/7.

Tất cả cử tri Massachusetts đã ghi danh bỏ phiếu trước ngày 1 tháng Bảy sẽ nhận được đơn bầu chọn qua thư, trừ những người đã yêu cầu được bỏ phiếu vắng mặt. Vào tháng 9, tiểu bang sẽ gửi một đợt đơn xin bỏ phiếu qua thư khác cho cuộc bầu tổng thống vào tháng 11, với điều kiện cử tri chưa gởi đơn xin.

Theo đơn xin bỏ phiếu qua thư hiện có, yêu cầu bỏ phiếu cho ngày bầu chung cuộc vào ngày 3 tháng 11 phải được nhận trước ngày 28 tháng Mười.

Tất cả các phiếu bầu bằng thư hết hạn bốn ngày trước chính ngày đi bầu. Những lá phiếu này sẽ gởi đến các cử tri đã nằm trong danh sách tại văn phòng bầu cử địa phương; không cần bưu phí để gửi đi.

Văn phòng Bộ trưởng Tiểu bang William Galvin cho biết: các lá phiếu bầu tiểu bang cho cuộc bầu ngày 3 tháng 11 cần phải được đóng dấu bưu điện không sau ngày đó và phải đến tại một văn phòng bầu cử địa phương không trễ hơn ngày 6 tháng 11.

Cuộc bầu sơ bộ tại Massachusetts được tổ chức vào ngày 1 tháng 9, và cuộc bầu tổng thống năm nay sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 11.

Việc bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu tháng 11 sẽ được tổ chức từ ngày 17 đến 30 tháng 10 năm nay.

Và lần đầu tiên trong năm nay, việc đi bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu sơ bộ cũng sẽ được tổ chức từ ngày 22 đến 28 tháng 8.

Theo WCVB-5 và Boston 25 ngày 6/7/2020

Mẩu đơn xin bỏ phiếu qua thư có thể tải xuống tại đây

1 Comment

  1. Chúng ta vẫn có quyền bầu cử trực tiếp tại phòng phiếu như từ trước để tránh sự gian lận cho dù Luật mới về bầu cử mới ban hành ngày 06 tháng 07, 2020 nầy cho phép cử tri bầu bằng thư bưu điện!
    Tuần vừa qua tại New Jersey, Ohio Chính quyền đã phạt nặng những viên chức nhà nước gian lận khi đếm phiếu ! Việc nầy cũng đã xảy ra tại California, Pennsylvania, Florida, Micchgan, Virginia…

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*