Ba Câu Hỏi Trên Phiếu Bầu Của Thành Phố Boston Ngày 2 Tháng 11 Năm 2021

Câu hỏi 1 (Ràng buộc)

Liệu Thành phố có nên thông qua bản sửa đổi hiến chương do Hội đồng thành phố đề xuất được tóm tắt bên dưới đây hay không?

Tóm tắt Bản Đề nghị Tu chỉnh Hiến Chương

Bản đề nghị sửa đổi Hiến Chương Thành phố Boston sẽ thay đổi một vài quy trình ngân sách của Thành phố Boston.

Theo bản đề nghị sửa đổi, Thị trưởng và Hội đồng Thành phố sẽ cùng nắm giữ thẩm quyền về ngân sách, với quyền sửa đổi và bổ sung các tiết mục phân bổ ngân sách. Theo hiện tại, thì chỉ Thị Trưởng mới có thể khởi sự đệ trình ngân sách có mang các tiết mục phân bổ ngân sách. Còn Hội đồng Thành phố chỉ có thể thông qua hoặc bác bỏ một ngân sách, hoặc giảm bớt các hạng mục cụ thể trong một ngân sách. Theo bản đề nghị sửa đổi, Hội đồng Thành phố sẽ có thể điều chỉnh ngân sách bằng cách phân bổ lại các khoản ngân quỹ trong số các tiết mục mới hay hiện có. Tổng số tiền của phiên bản ngân sách do Hội đồng Thành phố sửa đổi không được vượt quá tổng số tiền ngân sách mà Thị trưởng đề xuất. Thị trưởng có thể chấp nhận hoặc bác bỏ phiên bản ngân sách này của Hội đồng Thành phố hoặc sửa đổi bất kỳ tiết mục nào trong phiên bản đó. Hội đồng Thành phố với ⅔ số phiếu có quyền phủ quyết hoặc sửa đổi phiên bản của Thị trưởng.
Ngoài ra, Thị trưởng và Hội đồng Thành phố cũng có thể sửa đổi ngân sách của Hệ thống Trường Công Boston, vì theo luật hiện hành quy định chỉ Ủy ban Học chánh Boston mới có thể lập ngân sách hoặc phân bổ chi tiêu trong ngân sách cho các trường học.

Bản đề nghị sửa đổi cũng yêu cầu Hội đồng Thành phố và Thị trưởng thành lập một Văn phòng Tham gia Thành lập Ngân sách, gồm cả ban giám sát bên ngoài, nhằm tăng cường sự tham gia của công chúng vào chi tiêu công. Theo bản đề nghị sửa đổi, văn phòng này được thành lập và giám sát một quy trình ra quyết định mang tính công bằng và ràng buộc, công khai đối với tất cả cư dân Thành phố Boston. Cơ cấu của văn phòng và ban giám sát, cũng như quy trình ra quyết định mang tính ràng buộc về mặt ngân sách, sẽ được mô tả trong điều lệ do Hội đồng Thành phố và Thị trưởng ban hành trong tương lai.

Câu hỏi 2 (Không ràng buộc)

Trạm biến điện tại East Boston

Có nên xây một trạm biến áp điện cao thế tại số 400 Condor Street ở vùng East Boston, dọc theo rạch Chelsea, gần nhà ở, công viên, sân chơi, kho chứa nhiên liệu máy bay phản lực và trong một khu vực có nguy cơ lũ lụt thay vì tại một vị trí khác an toàn và an ninh hơn ở gần đó, chẳng hạn như trên khu đất của Massport hiện không có người ở cạnh phi trường Logan?

Câu hỏi 3 (Không ràng buộc)

Ủy ban Học chánh

Có nên thay đổi cơ cấu ủy ban học chánh được bổ nhiệm hiện tại thành một ủy ban học chánh do cư dân Thành phố Boston bầu ra hay không?

1 Comment

  1. Theo thiển ý thì cư dân Boston chỉ có quyền lợi nếu bầu:
    Câu hỏi 1: Yes
    Câu hỏi 2: No
    Câu hỏi 3: Yes
    Kính chúc may mắn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*