18/8/2021: Nhận Cập Miễn Phí

Hàng năm thành phố Boston, Salvation Army và TD garden có tổ chức ngày “Back to School” và cho cập da cùng với dụng cụ học tập. Nếu quý phụ huynh muốn nhận cập da cho trẻ xin hãy vào trang

https://massachusetts.salvationarmy.org/MA/backtoschool  hoặc gọi số 339-502-5885 để đăng ký.

Sau khi đăng ký họ sẽ gởi điện thư thông báo ngày và giờ đến nhận cập da.

Xin lưu ý, vì số lượng có hạn, ai đăng ký trước sẽ có cơ hội được nhận.

Quý vị có thể đăng ký/ghi danh cho tất cả con em của quý vị.

Phươngđài Nguyễn
EL Family Resource Specialist
The Office of English Learners (OEL)
2300 Washington St, 6th Floor
Roxbury, MA 02119
(617) 635-9435 ext. 4-1607

LINK to Boston Public Schools (BPS) website:
https://www.bostonpublicschools.org/Domain/4

LINK to District English Language Advisory Committee (DELAC) website:
https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/bps-delac/home

LINK to  Office English Language (OEL) Multilingual Library website:
https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/oelmultilinguallibrary/home?authuser=0

LINK to BPS We Dream Together website:
https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/bpswedreamtogether

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*