11/6/2021: Mời Phụ Huynh Học Sinh Họp Hội Nghị DELAC Hàng Năm

Trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi họp Hội Nghị Phụ Huynh DELAC trên mạng

vào Thứ Sáu ngày 11 tháng 6 năm 2021, từ 5 giờ chiều – 7 giờ tối.

Đây là ngày liên hoan và tổng kết niên học 2020-2021.

Các phụ huynh, giáo viên và thành viên cộng đồng sẽ có cơ hội cập nhật về Lộ Trình Giáo Dục Chất Lượng Cho Học Tập Đa Ngôn Ngữ Và Tham Gia Vào Một Hội Thảo Giáo Dục.

Kính xin quý anh chị, thầy cô và mọi người chia sẽ thông tin buổi họp này với những phụ huynh và thành viên khác trong cộng đồng, đồng thời bớt chút thời giờ quý báu tham dự.

Có thông dịch tiếng Việt.

Chân thành cảm ơn sự chung tay của mọi người.

Xin xem tờ thông tin và vào đây để đăng ký tham dự:

tinyurl.com/bps2021delac

Phuongdai Nguyen
EL Family Resource Specialist
The Office of English Learners (OEL)
2300 Washington St, 6th Floor
Roxbury, MA 02119
(617) 635-9435 ext. 4-1607

LINK to Boston Public Schools (BPS) website:
https://www.bostonpublicschools.org/Domain/4

LINK to District English Language Advisory Committee (DELAC) website:
https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/bps-delac/home

LINK to  Office English Language (OEL) Multilingual Library website:
https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/oelmultilinguallibrary/home?authuser=0

LINK to BPS We Dream Together website:
https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/bpswedreamtogether

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*