Boston: Danh Sách Các Địa Điểm Phát Bữa Ăn Miễn Phí (Sáng & Trưa) Khắp Thành Phố

Dưới đây là danh sách các địa điểm phân phối các bữa ăn sáng & trưa miễn phí cho thanh thiếu niên và người lớn tại thành phố Boston; có thêm các nơi cung cấp các bữa ăn dọn sẵn (soup kitchens) và các chỗ phát thực phẩm tươi gồm rau củ và đồ hộp (food pantries).

* * *

Phát bữa ăn (sáng & trưa) MIỄN PHÍ cho Thanh Thiếu niên

Thành phố Boston, cùng cộng tác với Project Bread, YMCA of Greater Boston, Boston Centers for Youth and Families, và nhiều tổ chức khác, cung cấp các bữa ăn miễn phí cho tất cả thanh thiếu niên tại nhiều địa điểm và giờ khác nhau khắp thành phố.

XIN LƯU Ý CÁC CHI TIẾT QUAN TRỌNG SAU ĐÂY:
  • Đây là các địa điểm để mọi người đến “lãnh đem về nhà”.
  • Nhớ giữ khoảng cách xa giữa nhau (ít nhất là 6 feet giữa mọi người).
  • Nếu bị bệnh nên ở nhà.

Tất cả các địa điểm đều mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ phi có thông báo riêng.

SITE NAME ADDRESS HOURS OF OPERATION
YMCA @ Dorchester 776 Washington St. Dorchester, MA 02124 8 a.m. – 12 p.m.

(Also serving adults)

YMCA @ Egleston Square -Youth Program 3134 Washington St. Roxbury, MA 02119 8 a.m. – 12 p.m.

(Also serving adults)

YMCA @ Huntington Ave 316 Huntington Ave. Boston, MA 02115 8 a.m. – 12 p.m.
YMCA @ Hyde Park (Thomas M. Menino) 1137 River St. Hyde Park, MA 02136 8 a.m. – 12 p.m.
YMCA @ Oak Square (Brighton) 615 Washington St. Brighton, MA 02135 8 a.m. – 12 p.m.

(Also serving adults)

YMCA @ Parkway (West Roxbury) 1972 Centre St. West Roxbury, MA 02132 8 a.m. – 12 p.m.
YMCA @ Roxbury 285 Martin Luther King Blvd. Roxbury, MA 02119 8 a.m. – 12 p.m.

(Also serving adults)

YMCA @ Wang (Chinatown) 8 Oak Street West Boston, MA 02116 Tuesday, Thursday, and Friday

8 a.m. – 12 p.m.

(Also serving adults)

YMCA @ East Boston – Ashley Street 54 Ashley St. East Boston, 02128 8 a.m. – 12 p.m.

(Also serving adults)

YMCA @ East Boston – Bremen Street 215 Bremen St. East Boston, MA 02128 8 a.m. – 12 p.m.
YMCA @ Washington Beech 4560 Washington St. Roslindale, MA 02131 8 a.m. – 12 p.m.
BCYF Gallivan 61 Woodruff Way, Mattapan, MA 02126 9 a.m. – 12 p.m.
BCYF Curtis Hall 20 South St, Jamaica Plain, MA 02130 9 a.m. – 12 p.m.
BCYF Hennigan 200 Heath St, Jamaica Plain, MA 02130 9 a.m. – 12 p.m.
BCYF Holland 85 Olney St, Dorchester, MA 02121 9 a.m. – 12 p.m.
BCYF Leahy Holloran 1 Worrell St, Boston, MA 02122 9 a.m. – 12 p.m.

(Also serving adults)

BCYF Marshall 35 Westville St, Dorchester Center, MA 02124 9 a.m. – 12 p.m.
BCYF Mattahunt 100 Hebron St, Mattapan, MA 02126 9 a.m. – 12 p.m.

(Also serving adults)

BCYF Martin Pino 86 Boardman St. East Boston, MA 02128 9 a.m. – 12 p.m.
BCYF Menino 125 Brookway Rd., Roslindale 02131 9 a.m. – 12 p.m.
BCYF Nazzaro 30 N Bennet St, Boston, MA 02113 9 a.m. – 12 p.m.
BCYF Paris Street 112 Paris St, East Boston, MA 02128 9 a.m. – 12 p.m.

(Also serving adults)

BCYF Perkins 155 Talbot Ave, Dorchester, MA 02124 9 a.m. – 12 p.m.
BCYF Roche 1716 Centre St, West Roxbury, MA 02132 9 a.m. – 12 p.m.
BCYF Shelburne 2730 Washington St, Roxbury, MA 02119 9 a.m. – 12 p.m.
BCYF Tobin 1481 Tremont St, Boston, MA 02120 9 a.m. – 12 p.m.
BCYF Tynan 650 E 4th St, South Boston, MA 02127 9 a.m. – 12 p.m.
BCYF Vine Street 339 Dudley Street, Roxbury, MA 02119 9 a.m. – 12 p.m.
Orient Heights Community Center 38 Vallar Road East Boston, MA 02128 8 a.m. – 12 p.m.
Kennedy Center 23 Molten Street, Charlestown MA, 02129 8 a.m. – 12 p.m.
Vietnamese American Community Center 42 Charles Street Dorchester, MA 02122 8 a.m. – 12 p.m.
Lenox/Camden (Vibrant Boston) 136 Lenox St, Boston, MA 02118 8 a.m. – 12 p.m.
Boston Youth Wrestling 100 Warren St, Roxbury, MA 02129 8 a.m. – 12 p.m.
Salesian Boys/Girls Club 150 Byron St, East Boston, MA 02128 8 a.m. – 12 p.m.
Roxbury Tenants at Harvard 835 Huntington Ave, Boston, MA 02115 (rear) 8 a.m. – 12 p.m.
City Hall To Go 151 Cambridge St. – West End Library 8:30 – 10 a.m.
Charlestown High School 240 Medford Street, Charlestown, MA 02129 8:30 – 11:30 a.m.
East Boston High School 86 White St, East Boston, MA 02128 8:30 – 11:30 a.m.
Brighton High School 25 Warren Street, Brighton, MA 02135 8:30 – 11:30 a.m.
Boston Latin School 78 Louis Pasteur Avenue, Boston, MA 02115 8:30 – 11:30 a.m.
Blackstone Elementary 380 Shawmut Ave, Boston, MA 02118 8:30 – 11:30 a.m.
Condon Elementary 200 D St, Boston, MA 02127 8:30 – 11:30 a.m.
Curley K-8 40 Pershing Road, Jamaica Plain, MA 02130 8:30 – 11:30 a.m.
Boston Latin Academy 205 Townsend St, Boston, MA 02121 8:30 – 11:30 a.m.
McCormack Middle School 315 Mt Vernon St, Dorchester, MA 02125 8:30 – 11:30 a.m.
Community Academy of Science and Health 11 Charles St, Boston MA 02122 8:30 – 11:30 a.m.
Joseph Lee K-8 School 155 Talbot Ave, Boston, MA 02124 8:30 – 11:30 a.m.
Lilla G. Frederick Pilot Middle School 270 Columbia Rd, Boston, MA 02121 8:30 – 11:30 a.m.
Mildred Ave 5 Mildred Ave, Mattapan, MA 02126 8:30 – 11:30 a.m.
Irving Middle School 105 Cummins Hwy, Roslindale, MA 02131 8:30 – 11:30 a.m.
BCLA/New Mission High School 655 Metropolitan Ave, Hyde Park, MA 02136 8:30 – 11:30 a.m.
William H. Ohrenberger 3-8 School 175 W Boundary Rd, West Roxbury, MA 02132 8:30 – 11:30 a.m.
Bethel AME Church Youth Center 84 Wachusett St, Jamaica Plain, 02130 8 a.m. – 12 p.m.
Faith Christian Church 301 Harvard St, Dorchester Center, MA 02124 8 a.m. – 12 p.m.
Mary Ellen McCormack Sterling Square, South Boston, MA 02127 10 a.m. – 12 p.m.

(Also serving adults)

Boston Preparatory 885 River St., Hyde Park, MA, 02136 11 a.m. – 1 p.m.
Fourth Presbyterian Church 340 Dorchester Street, South Boston MA 02127 11 a.m. – 1 p.m. (Only Monday through Friday)
Tree of Life/ Mildred Hayley 297 Centre Street #2, Jamaica Plain, MA 02130 10 a.m. – 12 p.m.
Alice Taylor 260 Ruggles St., Roxbury, MA, 02120 10 a.m. – 12 p.m.

(Also serving adults)

Boston Chinese Evangelical Church 120 Shawmut Avenue, Boston, MA, 02118 (Mondays, Wednesdays, and Fridays only)

8:30 – 11:30 a.m.

Commonwealth 35 Fidelis Way, Brighton, MA 02135 10 a.m. – 12 p.m.

(Also serving adults)

Faneuil BHA 270 N. Beacon St, Brighton MA 02135 10 a.m. – 12 p.m.

(Also serving adults)

East Boston Social Center 162 Liverpool St, East Boston 10 a.m. – 1 p.m.

(Also serving adults)

Boston Preparatory 885 River Street, Hyde Park, MA 02136 11 a.m. – 1 p.m.
Chinatown Gate John F Fitzgerald Surface Rd, Boston, MA 02111 11 a.m. – 1 p.m.
Salvation Army 23 Vernon Street, Roxbury, MA 02119 10 a.m. – 1 p.m.

(Also serving adults)

Salvation Army 1500 Washington Street, South End, MA 02118 10 a.m. – 1 p.m.

(Also serving adults)

Salvation Army 26 Wales Street, Dorchester, MA 02124 Monday to Friday, 10 a.m. – 1 p.m.

(Also serving adults)

Phát bữa ăn MIỄN PHÍ cho Người Lớn
SITE NAME ADDRESS HOURS OF OPERATION
YMCA @ Dorchester 776 Washington St. Dorchester, MA 02124 Monday through Friday,8 a.m. – 12 p.m.

(Also serving children and youth)

YMCA @ Egleston Square -Youth Program 3134 Washington St. Roxbury, MA 02119 Monday through Friday, 8 a.m. – 12 p.m.

(Also serving children and youth)

YMCA @ Oak Square (Brighton) 615 Washington St. Brighton, MA 02135 Monday through Friday, 8 a.m. – 12 p.m.

(Also serving children and youth)

YMCA @ East Boston – Ashley Street 54 Ashley St. East Boston, 02128 Monday to Friday, 8 a.m. – 12 p.m.

(Also serving children and youth)

YMCA @ East Boston – Bremen Street 215 Bremen St., East Boston, MA 02128 Monday through Friday, 8 a.m. – 12 p.m.

(Also serving children and youth)

YMCA @ Roxbury 285 Martin Luther King Blvd. Roxbury, MA 02119 Monday through Friday, 8 a.m. – 12 p.m.

(Also serving children and youth)

YMCA @ Wang 8 Oak Street West, Boston, MA 02116 Tuesday, Thursday, and Friday 8 a.m. – 12 p.m.

(Also serving children and youth)

BCYF Leahy Holloran 1 Worrell St, Boston, MA 02122 Monday through Friday, 9 a.m. – 12 p.m.

(Also serving children and youth)

BCYF Mattahunt 100 Hebron St., Mattapan, MA 02126 Monday through Friday, 9 a.m. – 12 p.m.

(Also serving children and youth)

BCYF Paris Street 112 Paris St, East Boston, MA 02128 Monday through Friday, 9 a.m. – 12 p.m.

(Also serving children and youth)

BCYF Vine Street 339 Dudley Street, MA 02119 Monday through Friday, 9 a.m. – 12 p.m.

(Also serving children and youth)

Mary Ellen McCormack Sterling Square, South Boston, MA 02127 Monday through Friday, 10 a.m. – 12 p.m.

(Also serving children and youth)

East Boston Social Center 162 Liverpool St, East Boston, MA 02128 Monday through Friday, 10 a.m. – 1 p.m.

(Also serving children and youth)

Fairmount BHA 43 Bow Street, Hyde Park, MA 02136 Monday through Friday, 10 a.m. – 12 p.m.

(Also serving children and youth)

Tree of Life BHA 297 Centre Street #2, Jamaica Plain, MA 02130 Monday through Friday, 10 a.m. – 12 p.m.
Kennedy Center 23A Molten St., Charlestown, MA 02129 Monday through Friday, 8 a.m. – 12 p.m.

(Also serving children and youth)

Alice Taylor 260 Ruggles Street, Roxbury Monday through Friday, 10 a.m. – 12 p.m.

(Also serving children and youth)

Franklin Field 91 Ames Street, Dorchester, MA 02124 Monday through Friday, 10 a.m. – 12 p.m.

(Also serving children and youth)

Salvation Army 23 Vernon Street, Roxbury, MA 02119 Monday to Friday, 10 a.m. – 1 p.m.

(Also serving children and youth)

Salvation Army 1500 Washington Street, South End, MA 02118 Monday to Friday, 10 a.m. – 1 p.m.

(Also serving children and youth)

Salvation Army 26 Wales Street, Dorchester, MA 02124 Monday to Friday, 10 a.m. – 1 p.m.

(Also serving children and youth)

Commonwealth 35 Fidelis Way, Brighton, MA 02135 Monday to Friday, 10 a.m. – 12 p.m.

(Also serving adults)

Faneuil BHA 270 N. Beacon St, Brighton MA 02135 Monday to Friday, 10 a.m. – 12 p.m.

(Also serving children and youth)

Dọn bữa ăn MIỄN PHÍ tại chỗ
NAME LOCATION DAY AND TIME CONTACT INFORMATION
Victory Programs/Boston Living Center Meals Program 29 Stanhope Street Tuesday, Wednesday, and Friday (9 a.m. – 5 p.m.);
Monday and Thursday (9 a.m. – 8 p.m.)
617-236-1012
USCCB/ Paulist Ctr Wed. Supper Club 5 Park Street Wednesdays: 6 – 7 p.m.
Third Saturday of the month: 9 – 10 a.m.
617-742-4460
Salvation Army/South End Soup Kitchen 1500 Washington Street Thursdays (seniors only): 11 a.m. – 1 p.m.
Saturday (held once a month; call ahead for dates): 11 a.m. – p.m.
Sundays: 12:15 – 12:30 p.m.
617-536-5260
Boston Rescue Mission / Meals 39 Kingston St. Monday through Sunday: 6:30 – 7:30 a.m.
Monday through Friday: 3 – 4 p.m.
Sundays: 5 – 6 p.m.
617-338-9000
Pine Street Inn/Meals 444 Harrison Ave. Monday through Sunday: 6 – 7 a.m. 617-892-9100
St. Francis House Meals 39 Boylston St. Monday through Sunday: 7:30 – 9 a.m. and 11:30 a.m. – 1 p.m. 617-457-1002
Women’s Lunch Place 67 Newbury St. Monday through Saturday: 7 a.m. – 2 p.m. 617-267-0200
Friday Night Supper 351 Boylston St. Fridays, 5 – 7 p.m.
NE Behavioral-Boston 784 Massachusetts Ave Monday through Sunday: 7 a.m. – 7 p.m. 617-247-1001
Haley House Soup Kitchen 23 Dartmouth St. Monday through Friday: 5:30 – 9 a.m.
Tuesdays and Thursdays: 12 – 2:30 p.m.
Sundays: 9 a.m. – 12 p.m. and 1:30 – 4 p.m.
617-236-8132
Pine Street Inn/Meals 444 Harrison Ave. Monday through Sunday: 5 – 6 p.m. 617-892-9100
Pilgrim Church community lunch 540 Columbia Road Saturdays: 12 – 1:30 p.m. 617-282-0456
Community Servings 18 Marbury Terrace Monday through Friday: 6 a.m. – 8 p.m.
Saturdays: 8 a.m. – 4 p.m.
617-522-7777
First Baptist Church in Jamaica Plain 633 Centre Street Wednesdays: 6:30 – 8 p.m.
Saturdays (senior lunch): 12 – 1:30 p.m.
617-524-3992

Phát thực phẩm MIỄN PHÍ (rau củ tươi và đồ hộp)

NAME LOCATION DAY AND TIME CONTACT INFORMATION
Haley House Food Pantry 23 Dartmouth Street Thursday, 10:30 a.m. – 11:30 a.m. 617-236-8132
Rosie’s Place/Pantry 889 Harrison Ave. Mondays: 4:30 – 6:30 p.m.
Tuesdays and Fridays: 8:30 – 11:30 a.m.
Tuesdays and Thursdays: 4:30 – 6:30 p.m.
617-442-9322
USCCB/ The Paulist Center 5 Park St. Tuesdays, 1:30 – 3 p.m. 617-742-4460
Rice Sticks and Tea/Asian Food Pantry 351 Boylston St. Second Saturday of the month, 7:30 – 9:15 a.m.
Salvation Army/South End Food Pantry 1500 Washington Street Mondays, Tuesdays, and Thursdays: 9 a.m. – 11:30 a.m. 617-536-5260
St Anthony Shrine/Franciscan Food Center 100 Arch Street Thursdays: 10 a.m. – 1 p.m. 617-542-6440
Catholic Charities/El Centro del Cardena Monsignor Reynolds Way Mondays, Tuesdays, and Thursdays: 9:30 a.m. – 2 p.m. 617-522-4040
Church of the Covenant 67 Newbury St. Saturdays and Sundays: 10 a.m. – 12 p.m. 617-266-7480
Boston Medical Center Food Pantry 1 Boston Medical Center Yawkey B Monday through Friday: 10 a.m. – 4 p.m. 617-414-3834
American Red Cross/Boston Pantry 1033 Massachusetts Ave Wednesdays and Saturdays: 9 a.m. – 12 p.m. 617-375-0735
Grant A.M.E./Self-Help 1906 Washington St. First and third Thursday of the month: 9 a.m. – 2 p.m. 617-427-0670
American Red Cross/Mobile Market 1033 Massachusetts Ave Times vary, call ahead: 617-375-0735 617-375-0735
Salvation Army/South End Food Pantry 1500 Washington Street Fridays: 2:30 – 4 p.m. 617-536-5260
Boston Rescue Mission / Pantry 39 Kingston St. Second and fourth Fridays of the month: 9 – 11 a.m. 617-338-9000
International Institute of New England 2 Boylston Street Mondays and Fridays: 10 a.m. – 4 p.m. 617-695-9990
ABCD/Allston Brighton 640 Washington St #203 Mondays: 11 a.m. – 4 p.m.
Thursdays: 10 a.m. – 2 p.m.
Wednesdays and Fridays: 10 a.m. – 4 p.m.
617-903-3640
Pilgrim Church Food Pantry 540 Columbia Road Wednesdays: 10 – 11 a.m.
Saturdays: 12 – 1:30 p.m. (community lunch)
617-282-0456
Holy Tabernacle Church 70 Washington Street Second and fourth Friday of the month: 10 a.m. – 3 p.m.
(Closed 12 – 1 p.m.; 1 – 3 p.m. for seniors only)
617-427-8022
Greater Anointing Church Pantry 20 Charlotte St Second Saturday of the month: 10 a.m. – 2 p.m. 617-287-2144
Glad Tidings Food Pantry 573 Norfolk Street Fridays: 10 a.m. – 12:30 p.m. 617-296-6784
HHS/Neponset Health Center Food Pantry 398 Neponset Ave. Tuesdays: 8:30 – 11 a.m. 617-533-2267
Emmanuel Temple Church Food Pantry 471 Warren St. First Wednesday of the month: 2 – 3:30 p.m. 617-445-9783
CCAB/Yawkey Center 185 Columbia Rd Mondays and Fridays: 9:30 a.m. – 12 p.m.
Tuesdays, Wednesday, and Thursdays: 9:30 a.m. – 5 p.m.
617-506-6600
Faith Pentecostal Church 301 Harvard Street Every other Friday: 1 – 3 p.m. 617-265-5700
CSNDC/Franklin Hill Food Pantry 1 Shandon Road Second and fourth Wednesday of the month: 3 – 6 p.m. 617-474-7822
USCCB/Blessed Mother Teresa Parish 800 Columbia Road Thursdays: 11 a.m. – 1 p.m.
Saturdays: 9 – 11 a.m.
617-436-2190
Salvation Army/Kroc Ctr Emerg Food Pntry 650 Dudley Street Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays: 9:30 – 11:30 a.m. 617-318-6900
Harvard Street Neighborhood Health Ctr. 895 Blue Hill Ave. Monday through Friday: 1:30 – 2:30 p.m. 617-825-3400
USCC/ St. Matthew’s Church Food Pantry 33 Stanton Street Saturdays: 9 a.m. – 12 p.m. 617-436-3302
ABCD Roxbury/N. Dorchester Neighborhood Opportunity Center 565 Warren Street Monday, Tuesday, Wednesday: 10 a.m. – 1 p.m.
Second and fourth Thursday, 10 a.m. – 1 p.m.The pantry operates on a first-come, first-served basis. Call 617-442-5900 for more info.
617-442-5900
Charles Street A.M.E. Church 551 Warren St. First and third Thursday of the month: 12 – 2 p.m.
Berea Church Pantry 108 Seaver Street First and third Thursday of the month: 9 – 11:30 a.m. 617-427-2201
Bethel Tabernacle Pentecostal Church 12 Bicknell Street Third Thursday of the month: 9 a.m. – 12 p.m. 617-282-6000
St. Mary’s Food Pantry 14 Cushing Ave. Tuesdays: 9:30 – 11:30 a.m. 617-282-3181
Codman Square Health Center 378-A Washington St. Tuesdays: 8 – 11 a.m. 617-825-9660
Temple Salem SDA Church 222 Woodrow Ave. Wednesdays : 5 – 7 p.m.
Eglise Baptiste Haitienne 1 Dix Street First Wednesday of the month: 4:30 a.m. – 12 p.m.
Second Wednesday of the month: 7 a.m. – 11 p.m.
617-287-8351
Dorchester House 1353 Dorchester Ave Tuesdays (seniors only): 8:30 – 10:30 a.m.
Wednesdays: 8 – 10 a.m.
617-288-3230
Grace Federated Church/Emrg Food Cupboar 760 Saratoga St. Saturdays: 10 a.m. – 12 p.m. 617-569-5358
Holy Redeemer Church/Our Daily Bread Pty 56 Havre Street Wednesdays and Sundays: 3 – 4 p.m. 617-567-5926
Voice of Tabernacle Multiservice Center 47-49 Edgewater Dr. Fridays: 10 a.m. – 1 p.m. 617-504-8851
BMC/Healthy Baby, Healthy Child 213 River Street Mondays, Wednesdays, and Fridays: 10 a.m. – 3 p.m. 617-414-4363
Greater Boston Nazarene Compassion. Ctr. 130 River Street Wednesdays and Fridays: 10 a.m. – 1 p.m.Clients welcome once per week 617-296-7450
Roslindale Food Pantry 25 Cummins Highway Saturdays: 3 – 5 p.m. 617-323-8302
Boston Missionary Baptist Community Center, Inc 336 Dudley St Saturdays: 2 – 4 p.m. 617-427-4448
Twelfth Baptist Church Food Pantry 160 Warren St. Tuesdays: 12 – 1:30 p.m. 617-442-7855
Islamic Multi Service Organization 722 Shawmut Avenue Second Sunday of the month: 1:30 – 4 p.m. 617-442-2805
Church of God of Prophecy/Roxbury 270 Warren St Second and fourth Monday of the month: 8:30 – 11:30 a.m. 617-427-7766
Union United Methodist Church Food Pantry 485 Columbus Ave. Second Tuesday of the month: 8 a.m. – 1 p.m. 617-287-1020
ABCD/Parker Hill Fenway Nghbrhd Svc Ctr. 714 Parker St. Monday, Thursday, and Friday: 9:30 a.m. – 12:30 p.m.Appointments required. Call 617-445-6000 to sign up.
Clients must bring their own bags.
617-445-6000
Grace and Hope Mission Food Pantry 1900 Columbus Avenue Tuesdays: 11 a.m. – 12 p.m. 617-442-7579
United Emmanuel Holiness Church 65 Windsor St. Third Saturday of the month: 9 a.m. – 1 p.m. 617-442-4183
Resurrection Lutheran Church 94 Warren St. Second and fourth Saturday of the month: 7 – 9:30 a.m. 617-427-2066
ABC/ People’s Baptist Church Food Pantry 134 Camden Street Third and fourth Wednesday of the month: 9 a.m. – 5 p.m.Open Monday through Friday, 9 a.m. – 2 p.m., for emergencies only. 617-427-0424
USCC/Warwick House-St Katherine Drexel 175 Ruggles St. Thursdays: 7 – 9 a.m. 617-442-8890
Eliot Congregational Church Food Pantry 56 Dale St. Second and fourth Thursday of the month: 10 a.m. – 12 p.m. 617-445-7525
Union United Methodist Church Food Pantry 485 Columbus Ave. Fourth Thursday of the month: 5:30 – 7:30 p.m. 617-287-1020
Islamic Multi Service Organization 722 Shawmut Avenue Third Saturday of the month: 10 a.m. – 1 p.m. 617-442-2805
Rose’s Bounty 77 Stratford Street Fourth Tuesday of the month: 11 a.m. – 1 p.m.
Second Saturday of the month: 2 – 4 p.m.
617-323-4950
St. Augustine’s Food Pantry 331 Old Colony Ave First, second, third, and fourth Wednesday of the month: 12:30 – 1:30 p.m. 617-268-8100
South Boston Community Health Center 409 West Broadway Tuesdays and Wednesdays: 10 a.m. – 2 p.m. 617-269-7500
TTGAOP/Fourth Church Food Pantry 340 Dorchester St. Second and fourth Tuesday of the month: 8 – 11 a.m.(During July, agency is only open on an emergency basis) 617-268-1281
ABCD/ Mattapan Family Service Center 21 Meridian St., Mattapan Tuesday through Friday, 12 – 3:30 p.m. 617-298-2045
ABCD/ East Boston APAC 21 Meridian St., East Boston Monday through Friday, 10 a.m. – 3 p.m. 617-567-8857

Nguồn: https://www.boston.gov/departments/food-access/map-covid19-food-resources

1 Comment

  1. Mới xem qua thì thấy hữu ích thật! Nhưng nếu nhìn kỷ lý do phải trốn ở nhà là để tránh lây cúm Tàu! Vậy mổi ngày bao nhiêu người đi lảnh thức ăn? Sắp hàng? Nhân viên phục vụ? Chưa kể là tiền đâu để mua thực phẩm? Nếu là cao niên thì từ trước vẫn lảnh thức ăn nóng hổi từ Meal On Wheele! Học sinh thì nếu nghĩ lễ ở nhà có bao giờ bị bỏ đói? Phụ huynh đang bị buộc ngồi nhà kìa sao không nấu nướng?
    Nói cách khác, đây là sự phung phí tài sản dân chúng và cơ hội lây bệnh lên rất cao tuy rằng nhà nưóc đóng cửa từ 09.00 tối dến 6.00 sáng và khuyên dân chứng chỉ ra ngoài khi cần thiết như đi chợ, đi lấy thuốc, phải mang khẩu trang, ngồi nhà kg đưọc đi làm!!!

Leave a Reply to Binh Nguyen Cancel reply

Your email address will not be published.


*