Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — CĐNVQG/Connecticut: Biên Bản Phiên Họp Khẩn Cấp Của HĐQT, BCH, Và Ban Bầu Cử ngày 2 tháng 7 năm 2017

CĐNVQG/Connecticut: Biên Bản Phiên Họp Khẩn Cấp Của HĐQT, BCH, Và Ban Bầu Cử ngày 2 tháng 7 năm 2017

 

cdconnecticut (2)Biên Bản Phiên Họp Khẩn Cấp
của HĐQT, BCH, và Ban Bầu Cử ngày 2 tháng 7 năm 2017
tại tư gia ông bà Dương Văn Danh
45 Timothy Ter. Windsor, CT 06095

Mục đích: Giải quyết những vấn đề liên quan Bản Thông Báo Giải Nhiệm Ban Bầu Cử do ông CT/CĐNVQG/CT ký ngày 27 tháng 6 năm 2017

Thành phần tham dự: các thành viên HĐQT Trương Quang Trọng, Bùi Thị Lệ Hồng, Leo Nguyễn, Dương Trí Nhân, các thành viên BCH Nguyễn Thanh Bình, Dương Kim Trinh, Bùi Ngọc Trung, các thành viên BBC Nguyễn Sĩthuy, Nguyễn Ánh, Dương Văn Danh, Lê Châu Minh. Ông Lê Văn Tài vì bệnh không đến được nhưng theo dõi phiên họp qua điện thoại.

Chương trình nghị sự:

Sau nghi lễ chào quốc kỳ và phút mặc niệm, ông Bùi Ngọc Trung, TTK, nêu lý do buổi họp là nhằm giải quyết những bất đồng cá nhân, tìm giải pháp tốt đẹp nhứt để CĐNVQG/CT tiếp tục hoạt động và phát triển sau khi có Thông Báo Giải Nhiệm Ban Bầu Cử do ông Chủ tịch Trần Văn Giỏi ký ngày 27 tháng 6 năm 2017 trong đó có quyết định huỷ bỏ cuộc bầu cử Ban Chấp Hành dự trù tổ chức vào ngày 8 tháng 7 năm 2017 tại Thư Viện Windsor, CT. và quyết định đình chỉ mọi hoạt động của CĐNVQG/CT làm nhiều thành viên trong Cộng Đồng cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng, sửng sốt. Sau email của ông Trương Quang Trọng kêu gọi ông Giỏi nên rút lại Bản Thông Báo Giải Nhiệm, ông Trung, TTK, được sự uỷ nhiệm của các thành viên HĐQT, BCH, và BBC đã gửi thư mời họp khẩn cấp đến ông Trần Văn Giỏi, và hai ông Nguyễn Phước Hiền, Nguyễn Đăng Mộc là người cùng đồng ý phổ biến Bản Thông Báo Giải Nhiệm BBC và tất cả mọi thành viên HĐQT, BCH, và BBC. Rất tiếc, ông Giỏi đã trả lời từ chối dự họp, hai ông hiền, Mộc không đến. Ông Trung đề cử ông Trương Quang Trọng làm chủ toạ phiên họp, được mọi người đồng ý, và ông Trọng chấp nhận.
Ông Trọng xác nhận buổi họp hôm nay là hợp lý, hợp lệ, yêu cầu ông Minh, thành viên BBC đọc lại từng điểm trong bản Thông Báo 10 điểm của các ông Giỏi, Hiền, Mộc và đề nghị mọi người đưa ra ý kiến nhận xét, đánh giá.
Lần lượt, 10 điểm trong Thông Báo Giải Nhiệm (TBGN) được nhận xét như sau:

Điểm 1: TBGN ghi “Sau khi mãn nhiệm BCH, BGS, HĐQT phải bầu lại toàn bộ ba thành phần:
* Chủ tịch HĐQT và các thành viên.
* Chủ tịch BCH và các thành viên.
* Chủ tịch BGS và các thành viên.
Không phải chỉ bầu Ban Chấp Hành mà thôi.”
Sau các ý kiến, nhận xét, ông Trọng. chủ toạ phiên họp, kết luận: “Theo Nội Quy, chỉ có Ban Chấp Hành gồm các chức vụ Chủ tịch, phó CT Nội Vụ, và Phó CT Ngoại Vụ là được bầu lại sau mỗi nhiệm kỳ ba năm. Các chức vụ Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch BGS không có trong Nội Quy, thành viên HĐQT và BGS được đề cử, vì vậy đặt vấn đề bầu các chức vụ Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch BGS và các thành viên HĐQT, BGS trong điểm 1 của TBGN là sai.”

Điểm 2: TBGN ghi: “Muốn là thành viên HĐQT/CĐNVQG/CT phải được sự tín nhiệm của đa số thành viên tham dự”
Sau các ý kiến, ông Trọng kết luận: “Không ai phủ nhận điều nầy, nhưng vấn đề được nêu ra để coi như là một trong những lý do Giải nhiệm BBC thì không đúng vì BBC chẳng làm điều gì ngược lại tiêu chuẩn nầy.”

Điểm 3: TBGN ghi: “Lừa dối qua mặt đồng hương”
Sau các ý kiến, vị chủ toạ kết luận: “Phổ biến Nội Quy là trách nhiệm của Ban Chấp Hành, mà ông Giỏi là Chủ tịch 2 nhiệm kỳ. Ông Giỏi với tư cách CT đã dùng lời lẽ nặng nề thoá mạ các thành viên BBC trong khi ông không làm tròn trách nhiệm của mình là điều không thể chấp nhận được”.

Điểm 4: TBGN đề cập việc tu chính.
Sau các ý kiến, chủ toạ phiên họp tổng kết: “Tu chính Nội quy và bầu cử Ban Chấp Hành là hai việc quan trọng cần nhiều thời gian. Chưa bao giờ có tổ chức nào làm việc tu chính Nội Quy trong ngày bầu cử cả. Đây là một đòi hỏi vô lý. Ông Giỏi dùng lời lẽ xúc phạm danh dự các thành viên HĐQT, BCH, BBC là điều không thể chấp nhận được.”

Điểm 5: TBGN cho rằng có sự “Lạm quyền thành lập Ban Bầu cử”
Sau các ý kiến, chủ toạ đúc kết: “Việc đề cử người vào Ban Bầu cử đã được chính ông Giỏi đồng ý vì vậy ông Giỏi đã đưa thêm ba người do ông lựa chọn. Sau đó, trong phiên họp ngày 13-05-2017 với sự tham dự của các ông Giỏi, Hiền, và Mộc đã có bỏ phiếu để bầu chức vụ Trưởng Ban Bầu cử với kết quả bà Sĩthuy được 7 phiếu, ông Dương Văn Danh 3 phiếu, và ông Nguyễn Phước Hiền 2 phiếu. Bà Nguyễn Sĩthuy có số phiếu bầu cao nhứt được giữ chức vu Trưởngg Ban Bầu cử, các thành viên khác được phân chia nhiệm vụ rõ ràng trong phiên họp nầy, do đó không có lý do gì ông Giỏi cho là người nầy người khác lạm quyền thành lập BBC.”

Điểm 6: TBGN nhắc lại việc tu chính như điều 4.
Sau các ý kiến, chủ toạ nói: “Dù có ý kiến nhắc nhở việc tu chính trước đây, nhưng ông Chủ tịch không thực hiện, đợi đến khi đã có Ban Bầu cử rồi, ngày giờ bầu cử đã ấn định rồi, mới đặt vấn đề tu chính là không hợp lý, gây trở ngại cho việc bầu cử.”

Điểm 7: TBGN cho rằng “BCH đã khuyến cáo thời gian ngắn ngủi 2 tiếng rưỡi không đủ để hoàn thành việc bầu cử” và đưa ra 2 điểm nhỏ A và B.
Điểm nhỏ A liệt kê những việc cần làm trong ngày bầu cử là giải thích, tu chính Nội Quy, giới thiệu người được đề cử, ứng cử, ứng cử viên trình bày kế hoạch, và sau cùng là bỏ phiếu.
Điểm nhỏ B: “BBC phải phổ biến danh sách những người được đề cử, ứng cử để mọi người biết về lập trường của từng cá nhân, nhưng đến hôm nay BBC vẫn không công bố danh sách những người ứng cử đề cử”
Kết luận điểm 7, TBGN cho rằng BBC giữ kín danh sách là để bí mật dựng lên một Ban Chấp Hành, HĐQT phe nhóm, thiếu kinh nghiệm, nông cạn, thụ động, để làm suy yếu cộng đồng.
Sau các ý kiến nhận xét, phần trình bày của BBC, ông chủ toạ phiên họp tổng kết điểm nhỏ A: “Như BBC đã dự tri, thời lượng để giới thiệu những thành viên mới vừa được đề cử vào HĐQT, để mời những người hợp lệ ra ứng cử hoặc đề cử người ra tranh cử, và tiến hành bỏ phiếu, kiểm phiếu, và công bố kết quả vẫn dư thì giờ. Vìệc các ông Giỏi, Hiền, Mộc đưa thêm việc tu chính vào chương trình trong ngày bầu cử như đã đề cập ở điểm 4 và 6 là không thể thực hiện được.”
Điểm nhỏ B được vị chủ toạ đúc kết như sau: “Như trình bày rõ ràng minh bạch của BBC, chưa hết hạn nộp đơn hay thư đề cử người vào HĐQT nên không thể công bố danh sách. Hạn chót nộp đơn hay thư đề cử là ngày 1 tháng 7 năm 2017. BBC đã lên danh sách để công bố vào ngày 2 tháng 7 năm 2017. TBGN ký ngày 27-06-2017 đòi hỏi công bố danh sách người được đề cử là quá sớm không thể thực hiện được. Những người ký TBGN chưa biết danh sách người được đề cử vào HĐQT là ai mà đã vội vàng cho họ là “phe nhóm, thiếu kinh nghiệm, nông cạn, thụ động, để làm suy yếu Cộng Đồng” thì quả rất thiếu thận trọng, khinh miệt BBC, những người đề cử lẫn những người được đề cử. Những lời lẽ của các vị cùng ký tên vào bản TBGN ngày 27-06-2017 mới chính là những yếu tố làm suy yếu Cộng Đồng.”
Tiếp lời của vị chủ toạ, chị Sĩthuy đã công bố danh sách 8 người vừa được đề cử vào HĐQT là: Cao Van Pha, Bùi Ngọc Giao, Nguyễn Đức Kinh Luân, Dương Văn Danh, Nguyễn Ánh, Nguyễn Sĩthuy, Trần Thế Trình, Trần Hoàng Lan. Đây là những người từ trước đến nay đã góp rất nhiều công sức, ủng hộ tài chánh cho CĐNVQG/CT và bản thân họ là những người có lập trường Quốc Gia chân chính, luôn quan tâm đến vận mệnh đất nước, hoặc cũng là con em của những người có tinh thần chống Cộng triệt để.

Điểm 8: TBGN đề cập việc bà Sĩthuy và bà Nguyễn Ánh trong BBC tiến hành việc bầu cử và dùng logo của CĐ.
Sau khi nghe trình bày của BBC và các ý kiến, nhận xét, chủ tọa phiên họp đúc kết: “Ông Giỏi chậm trễ không ra thư mời đồng hương tham gia bầu cử và đề cử người vào HĐQT khi BBC đã có nhắc nhở nên BBC tiến hành việc nầy theo đúng trình tự đã được đề ra trong phiên họp thì không có gì sai. Ông Giỏi không được dùng từ ngữ nặng nề cho việc làm đó là ngoan cố.
BBC thực hiện công tác của CĐ thì dùng logo của CĐNVQG/CT trong thư mời kêu gọi đồng hương là hoàn toàn hợp lệ hợp pháp. Chỉ khi nào BBC dùng con dấu dành riêng cho ông Chủ tịch chừng đó mới gọi là bất hợp pháp. Làm công việc của CĐ mà không được dùng logo của CĐ thì dùng logo của ai đây?”

Điểm 9: TBGN dẫn ra câu nói trong phiên họp khi có sự tranh luận về việc họp hành và đi biểu tình chống Cộng việc nào quan trọng hơn. Ông Nguyễn Phước Hiền vi muốn ông Giỏi được tái ứng cử nhiệm kỳ 3 trong khi Nội Quy ấn định Chủ tịch và các Phó CT không được tái ứng cử sau khi đã tại chức 2 nhiệm kỳ. Ông Hiền cho rằng những người thường xuyên đi biểu tình mới xứng đáng nắm chức Chủ tịch CĐ. Các ông Bình, Tài, Danh thì cho rằng họp hành vạch chương trình, kế hoạch hoạt động hay đi biểu tình đều quan trọng như nhau, cả hai việc nầy đều không thể thiếu, và nói câu “Họp là cái đầu, biểu tình là cái chân” để cụ thể hoá giữa sự tính toán, suy nghĩ và hành động. Các ông Giỏi, Hiền, và Mộc khai thác câu nói nầy, diễn dịch theo ý nghĩ của các ông ấy để cáo buộc các ông Bình, Tài, Danh “xúc phạm những người thiện chí chống cộng”“đã gây thêm xáo trộn, bất mãn trong BCH&HĐQT/CĐNVQG/CT.”
Sau lời trình bày của các anh Bình, Danh và các vị khác, chủ toạ phiên họp đúc kết: “Các anh Bình, Tài, Danh không có ý xấu nhưng vì câu nói dễ gây hiểu lầm do sự diễn giải theo ý của từng người. Các ông Giỏi, Hiền và Mộc đã khai thác câu nói nầy tạo sự bất mãn trong dư luận đồng hương là việc làm thiếu tính cách xây dựng.”

Điểm 10: TBGN cáo buộc bà Nguyễn Ánh “phỉ báng các Hội Đoàn và cá nhân ông Giỏi là đương kim Chủ Tịch CĐNVQG/CT.”
Bà Nguyễn Ánh phủ nhận hoàn toàn những điều mà các ông Giỏi, Hiền, và Mộc gán ghép cho bà vì bà chưa bao giờ có lời nói nào như là: “Hội Đoàn Ma” hay là “nổ sảng.” Riêng việc ông Giỏi tham dự buổi họp có Điếu Cày tại Boston là điều mà ông Giỏi không thể chối chi vì báo Người Việt Boston đã đăng tải có hình ảnh ông bà Giỏi ngồi trong hàng ghế cử toạ khi Điếu Cày đang nói chuyện. Ông Giỏi đã lái sự việc có thật từ Boston sang sự việc Ngày Quốc Tế Nhân Quyền ở New York để tránh né sự thật.

Sau khi dẫn giải 10 điểm sai lạc với Nội Quy, cùng các sự kiện không trung thực, những câu nói bị diễn giải sai lệch để cáo buộc các thành viên HĐQT, BCH, và BBC, ông Giỏi đã không thông qua một phiên họp nào với HĐQT, BCH, và BBC, tự ý, lạm quyền Chủ tịch ra Thông Báo quyết định “bãi nhiệm BBC hiện tại và huỷ bỏ cuộc bầu cử dự trù thực hiện vào ngày 8 tháng 7 năm 2017” tại Thư Viện Windsor, Connecticut. Đi xa hơn nữa, ông Giỏi còn tuyên bố “MỌI SINH HOẠT CỦA CỘNG ĐỒNG SẼ TẠM NGƯNG CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI.”
Tổng kết các ý kiến, chủ toạ phiên họp nói: “Ông Giỏi không có quyền bãi nhiệm BBC. Nếu có một thành viên trong BBC làm sai Nội Quy thì HĐQT sẽ họp và quyết định bãi nhiệm cá nhân đó. Ông Giỏi cũng không có quyền huỷ bỏ cuộc bầu cử do HĐQT và BCH đã đề ra. Ông Giỏi càng không có quyền đơn phương đình chỉ mọi sinh hoạt của CĐ khi chưa có ý kiến chấp thuận của đa số thành viên HĐQT và BCH.

Sau phần nhận xét, thảo luận, HĐQT, BCH, và BBC quyết định ra một THÔNG BÁO CHUNG với các điểm sau:
1. Tuyên bố bản Thông Báo do ông Giỏi ký ngày 27 tháng 6 năm 2017 là hoàn toàn không có giá trị vì đã vi phạm nhiều điều khoản trong Nội Quy.
2. Tiếp tục tiến hành cuộc bầu cử ngày 8 tháng 7 năm 2017 như đã dự định. Ban Bầu Cử tiếp tục nhiệm vụ tổ chức cuộc bầu cử.
3. Tiếp tục duy trì các hoạt động thường lệ của Cộng Đồng, trong đó gần nhứt là buổi picnic Hè dự trù vào ngày Chủ Nhựt 16 tháng 7 năm 2017.
4. Cử các thành viên trong Ban Chấp Hành gồm ông Nguyễn Thanh Bình, Phó CT Ngoại vụ, cô Dương Thị Kim Trinh, Phó CT Nội vụ, và ông Bùi Ngọc Trung, Tổng Thư Ký đảm trách việc điều hành sinh hoạt của CĐNVQG/CT đến khi hoàn tất việc bàn giao cho Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2020.
Còn một thành viên trong BCH khác là cô Lisa Tran, Thủ Quỹ nhưng vì cô Lisa Tran không bao giờ tham dự họp với HĐQT và BCH và vì nhiệm vụ Thủ Quỹ của cô cũng do người khác đảm trách nên HĐQT không cử cô vào nhiệm vụ như các ông Bình, Trung và cô Kim Trinh.
5. Kỳ hạn cho các ông Giỏi, Hiền, và Mộc trong 48 tiếng đồng hồ sau khi nhận Bản Thông Báo Chung, phải lên tiếng phục thiện để quay trở lại hợp tác, làm việc với CĐ. Nếu ông Giỏi và hai ông Hiền, Mộc không trả lời theo đúng kỳ hạn, coi như các ông đã tự ý từ nhiệm. Kể từ hôm nay, ông Giỏi không được phép sử dụng con dấu của CĐNVQG/CT trong bất kỳ văn kiện nào nhằm mục đích tiếp tục gây hoang mang cho đồng hương trong và ngoài tiểu bang cũng như mạ lị các thành viên HĐQT, BCH và BBC. Ông Giỏi có nhiệm vụ bàn giao đầy đủ sổ sách, tài sản, và các vật dụng của Cộng Đồng cho Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2017-2020 để CĐNVQG/CT có phương tiện tiếp tục hoạt động.

6. Giao cho ông Bùi Ngọc Trung nhiệm vụ gửi Bản Thông Báo Chung đến ông Giỏi qua đường bưu điện.

Connecticut, ngày 2 tháng 7 năm 2017
Thư ký phiên họp
Bùi Ngọc Trung

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4