Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Thông Báo Chung Của Hội Đồng Quản Trị, Ban Chấp Hành, Và Ban Bầu Cử V/v Phản Đối Và Vô Hiệu Hóa Thông Báo Bất Hợp Lệ Do Ông Trần Văn Giỏi Ký Ngày 27/6/2017

Thông Báo Chung Của Hội Đồng Quản Trị, Ban Chấp Hành, Và Ban Bầu Cử V/v Phản Đối Và Vô Hiệu Hóa Thông Báo Bất Hợp Lệ Do Ông Trần Văn Giỏi Ký Ngày 27/6/2017

 

cdconnecticut (2)CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA CONNECTICUT
THE VIETNAMESE AMERICAN COMMUNITY OF CONNECTICUT
Register number: 1057422/CT

THÔNG BÁO CHUNG
của Hội Đồng Quản Trị, Ban Chấp Hành, và Ban Bầu Cử
Về việc: PHẢN ĐỐI VÀ VÔ HIỆU HOÁ THÔNG BÁO BẤT HỢP LỆ DO ÔNG TRẦN VĂN GIỎI KÝ NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2017

Tham chiếu:
– Nội Quy của Cộng Đồng Người Việt Quốc gia Connecticut ban hành ngày 11/11/2011
– Biên bản phiên họp của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT), Ban Chấp Hành (BCH), và Ban Bầu Cử (BBC) ngày 13 tháng 5 năm 2017
– Thông Báo v/v Giải Nhiệm Ban Bầu Cử do ông Trần Văn Giỏi, Chủ Tịch CĐNVQG/CT ký ngày 27 tháng 6 năm 2017
– Biên Bản phiên họp HĐQT, BCH, và BBC ngày 2 tháng 7 năm 2017

Chúng tôi, các thành viên HĐQT, BCH, và BBC gồm Trương Quang Trọng, Bùi Ngọc Trung, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Sĩ Thuỵ, Dương Trí Nhân, Bùi Thị Lệ Hồng, Lê Văn Tài, Nguyễn Ánh, Dương Thị Kim Trinh, Dương Văn Danh, Leo Nguyễn, và Lê Châu Minh, đồng ký tên dưới đây,

Xét rằng:
1. Ông Trần Văn Giỏi, cùng sự đồng ý của hai ông Nguyễn Phước Hiền, Nguyễn Đăng Mộc, tự ý đưa ra bản Thông Báo tuyên bố giải nhiệm Ban Bầu Cử, huỷ bỏ cuộc bầu cử ngày 8 tháng 7 năm 2017, và ngưng mọi hoạt động của CĐNVQG/CT là hành vi cá nhân, lạm quyền, hoàn toàn không phù hợp với chủ trương của CĐNVQG/CT được ghi trong Chương I, điều 2 của bản Nội Quy theo đó mọi vấn đề trong cộng đồng cần được giải quyết “theo nguyên tắc tự do, dân chủ, trong tinh thần xây dựng, giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ.”
2. Các ông Giỏi, Hiền, và Mộc thông qua bản Thông Báo đã đưa ra những sự kiện không đúng sự thật, không căn cứ để dùng những lời lẽ, từ ngữ có tính cách mạ lị, xúc phạm nặng nề danh dự các thành viên HĐQT, BCH, và BBC. Vu khống, mạ lỵ các thành viên HĐQT, BCH, và BBC bằng mọi hình thức là vi phạm trầm trọng Nội Quy vì đã làm suy giảm uy tín chung của HĐQT, BCH, và BBC, ngăn trở hoạt động của CĐNVQG/CT.
3. Trong mục 1 của bản Thông Báo, các ông Giỏi, Hiền, và Mộc tự ý đưa ra việc bầu cử các chức vụ Chủ tịch và thành viên HĐQT, Chủ tịch và thành viên Ban Giám Sát. Theo Nội Quy, không có các chức vụ Chủ Tịch HĐQT, Chủ tịch Ban Giám Sát. Điều 15, chương IV trong Nội Quy ghi rõ: “HĐQT gồm đại diện các hội đoàn và các nhân sĩ có uy tín trong cộng đồng” với “Nhiệm kỳ: không thời hạn.” Điều 18 và điều 20, chương V Nội Quy ghi: “Ban Giám Sát gồm các nhân sĩ người Việt trong tiểu bang Connecticut do các đoàn thể tôn giáo, các hội đoàn người Việt trong tiểu bang đề cử và được quá bán thành viên HĐQT chấp thuận” với “Nhiệm kỳ: không thời hạn.” Do đó không có việc bầu cử Chủ tịch hay thành viên HĐQT và Ban Giám Sát. Các ông Giỏi, Hiền, và Mộc dẫn giải sai lạc Nội Quy để tạo lý do bãi nhiệm Ban Bầu Cử là điều không thể chấp nhận được.
4. Mục 2 bản Thông Báo của các ông Giỏi, Hiền, và Mộc đưa ra vấn đề không liên quan gì đến trách nhiệm của Ban Bầu Cử.
5. Trong mục 3 của bản Thông Báo, các ông Giỏi, Hiền, và Mộc cho rằng BBC lừa dối qua mặt đồng hương “khi đồng hương chưa có và chưa đọc bản Nội quy thì làm sao biết bổn phận và trách nhiệm đề cử và ứng cử người vào trong BCH, BGS và HĐQT?” Trách nhiệm phổ biến Nội Quy là của Ban Chấp Hành, trong suốt 2 nhiệm kỳ qua ông Chủ Tịch sao không thực hiện điều nầy dù rằng trong một vài phiên họp HĐQT và BCH trước đây đã có ý kiến đề nghị? Ông Giỏi đợi đến khi sắp hết nhiệm kỳ và trong lúc đang lo chuẩn bị bầu cử thì mới đem vấn đề nầy ra. Ông Giỏi nên tự xét lại trách nhiệm của mình.
6. Mục 4 và 6 bản Thông Báo đề cập việc tu chính. Trong phiên họp ngày 13 tháng 5 năm 2017, các ông Giỏi, Hiền, và Mộc yêu cầu tu chính Nội Quy vào ngày bầu cử là điều không thể thực hiện được vì hai sự việc quan trọng nầy đòi hỏi nhiều thì giờ không thể tiến hành trong khoảng thời gian từ 10:00 sáng đến 12:30 trưa (hai tiếng rưỡi.) Điều 26, chương VII trong Nội Quy đòi hỏi “tỷ lệ hai phần ba số phiếu (2/3) của thành viên trong HĐQT, BCH và BGS” là hợp lệ để tu chính, không có điều khoản nào đòi hỏi phải tiến hành cùng ngày bầu cử. Đưa ra một yêu cầu không phù hợp Nội Quy và cáo buộc, thoá mạ người khác bằng những từ ngữ mang tính xúc phạm, gây mất tình đoàn kết là đi ngược lại mục đích của CĐNVQG/CT ghi trong điều 3 bản nội Quy.
7. Mục 5 bản Thông Báo, các ông Giỏi, Hiền, và Mộc cho rằng có sự “Lạm quyền thành lập Ban Bầu Cử.” Phiên họp ngày 12 tháng 2 năm 2017 vì không có mặt ông Chủ Tịch nên các thành viên khác chỉ đề nghị thành lập Ban Bầu Cử và đề cử ba vị vào BBC. Phiên họp ngày 18/3/2017 tại tư gia ông Bùi Ngọc Trung, ông Giỏi đã đồng ý đề nghị và sự đề cử nầy, và ông hứa sẽ đề cử thêm hai vị nữa vào BBC. Qua emails ngày 5 tháng 4 năm 2017, ông Giỏi đã đề nghị tất cả là ba người (thay vì hai) vào BBC. Quan trọng nhứt là trong phiên họp HĐQT, BCH ngày 13 tháng 5 năm 2017, các ông Giỏi, Hiền, và Mộc đã tham gia bỏ phiếu bầu chức vụ Trưởng Ban Bầu Cử và bà Nguyễn Sĩthuỵ đã đắc cử, các vị khác được phân chia nhiệm vụ rõ ràng trong Ban Bầu Cử. Vì thế, cho rằng ông Nguyễn Thanh Bình và các vị khác trong HĐQT lạm quyền thành lập BBC là lời nói không đúng sự thật, có tính cách vu khống, tạo sự chia rẻ, đi ngược lại chủ trương, mục đích của CĐNVQG/CT.
8. Mục 7, bản Thông Báo, các ông Giỏi, Hiền, và Mộc cho rằng “Ban Chấp Hành đã khuyến cáo thời gian chỉ có 2 tiếng rưỡi (từ 10:00 AM -12:30 PM) không đủ để hoàn thành việc bầu cử”.
Điểm A: HĐQT và BCH trong những phiên họp trước đã có nhắc nhở BBC phải chuẩn bị chu đáo để vào ngày bầu cử chỉ cần giới thiệu thành viên HĐQT cũ và mới để các thành viên nầy ra ứng cử hoặc được đồng hương chọn lựa và đề cử ra ứng cử, sau đó là tiến hành bầu cử như đã được thực hiện trong hai lần bầu cử năm 2011 và 2014.
Điểm B: Thời hạn chót gửi thư đề cử thành viên mới vào HĐQT là ngày 1 tháng 7 năm 2017. Đòi hỏi BBC công bố danh sách trước thời hạn nầy là không hợp lý. Càng vô lý hơn khi các ông Giỏi, Hiền, và Mộc chưa biết ai là người ứng cử, đề cử mà đã cho rằng BBC “bí mật dựng lên một BCH, HĐQT… phe nhóm, thiếu kinh nghiệm, nông cạn, thụ động, để làm suy yếu cộng đồng.” Dựa vào suy đoán cá nhân, không có căn cứ để cáo buộc người khác là hành vi thiếu thận trọng, gây hoang mang dư luận, và làm suy yếu cộng đồng.
9. Mục 8, bản Thông Báo, các ông Giỏi, Hiền, và Mộc cáo buộc các bà Sĩthuỵ và Nguyễn Ánh “ngoan cố tiến hành cuộc bầu cử”, và “ngang nhiên dùng logo Cộng Đồng bất hợp pháp.”
Cuộc bầu cử được HĐQT, BCH, và BBC ấn định trong phiên họp ngày 13 tháng 5 năm 2017 có sự tham dự của các ông Giỏi, Hiền, và Mộc tham dự. Các bà Sĩthuỵ, Nguyễn Ánh đã theo đúng trình tự thi hành nhiệm vụ của mình nhưng lại bị các ông Giỏi, Hiền, và Mộc kết tội “ngoan cố” thật là điều khó tưởng tượng. Ban Bầu Cử thực hiện công tác của Cộng Đồng, mà không được dùng logo của Cộng Đồng để ghi thư, kêu gọi đồng hương tham dự bầu cử, ghi danh đề cử thì theo các ông Giỏi, Hiền, và Mộc phải dùng logo của tổ chức nào mới là hợp pháp? Đưa ra những đòi hỏi phi lý để phỉ báng thành viên BBC là điều không thể chấp nhận.
10. Mục 9, bản Thông Báo, các ông Giỏi, Hiền, và Mộc diễn giải méo mó những lời nói trong khi tranh luận để tạo hiềm khích, gây chia rẽ giữa những người trong CĐNVQG/CT với các tổ chức, hội đoàn, cá nhân có thiện chí đi biểu tình chống CSVN là một hành vi thiếu lương thiện, đi ngược lại chủ trương đoàn kết của CĐNVQG/CT.
11. Mục 10, bản Thông Báo, các ông Giỏi, Hiền, và Mộc dựng đứng việc bà Nguyễn Ánh đã phỉ báng các Hội Đoàn và đương kim Chủ Tịch CĐNVQG/CT. Bà Nguyễn Ánh hoàn toàn phủ nhận việc nầy. Riêng việc ông Giỏi đi dự một buổi họp tại Boston có hình ảnh ông bà Giỏi ngồi trong hàng ghế cử toạ nghe Điếu Cày nói chuyện được đăng tải trên báo Người Việt Boston là chuyện không thể chối cãi. Ông Giỏi đã lái câu chuyện từ cuộc họp ở Boston sang cuộc biểu tình Ngày Quốc Tế Nhân Quyền ở New York để đánh lạc hướng dư luận và kết án bà Nguyễn Ánh tội phỉ báng.
Sau khi đưa ra 10 điểm sai sự thật, không phù hợp Nội Quy, có tính vu khống và mạ lỵ, xúc phạm nặng nề danh dự của nhiều thành viên trong HĐQT, BCH, và BBC của CĐNVQG/CT, ông Giỏi, Hiền, và Mộc đã bất chấp nguyên tắc dân chủ, không thông qua một phiên họp nào với HĐQT và BCH, tuỳ tiện ra quyết định bãi nhiệm Ban Bầu Cử, huỷ bỏ cuộc bầu cử vào ngày 8 tháng 7 năm 2017 và đình chỉ mọi hoạt động của Cộng Đồng.
Chúng tôi đã mời các ông Giỏi, Hiền, Mộc đến tham dự cuộc họp khẩn cấp gồm HĐQT, BCH, và BBC vào ngày 02 tháng 7 năm 2017 để giải quyết những mâu thuẫn, bất đồng cá nhân và tìm giải pháp tốt đẹp hơn cho Cộng Đồng nhưng ông Giỏi đã từ chối với lý do “vẫn giữ lập trường của thông báo giải nhiệm Ban Bầu Cử”“buổi họp khẩn cấp ngày mai của BCH & HĐQT và BBC cũng chẳng giải quyết được gì.” Hai ông Hiền và Mộc không trả lời thư mời và cũng không tham dự.
Từ những nhận định trên, chúng tôi đồng thanh

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố Bản THÔNG BÁO do ông Trần Văn Giỏi ký ngày 27 tháng 6 năm 2017 là không có giá trị.
2. Tiến hành cuộc bầu cử Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2017-2020. Ban Bầu Cử tiếp tục nhiệm vụ tổ chức cuộc bầu cử.
3. Tiếp tục duy trì các hoạt động thường lệ của CĐNVQG/CT.
4. Uỷ nhiệm các thành viên trong Ban Chấp Hành gồm ông Nguyễn Thanh Bình, Phó CT/Ngoại Vụ, cô Dương Thị Kim Trinh, Phó CT/Nội Vụ, và ông Bùi Ngọc Trung, Tổng Thư Ký, thay thế ông Trần Văn Giỏi điều hành mọi hoạt động của CĐNVQG/CT đến khi hoàn tất việc bàn giao cho Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2017-2020.
5. Kỳ hạn cho ông Trần Văn Giỏi trong vòng 48 giờ sau khi nhận được Bản Thông báo Chung phải trả lời cho biết là ông sẽ có sự phục thiện để quay lại sinh hoạt với CĐNVQG/CT. Sau thời hạn nầy nếu chúng tôi không nhận được sự trả lời của ông Giỏi, đương nhiên coi như ông Giỏi cùng hai ông Hiền, Mộc đã tự ý từ nhiệm.
Kể từ khi Bản Thông Báo Chung được phổ biến, yêu cầu ông Giỏi đình chỉ việc dùng con dấu của CĐ trên mọi văn thư có tính cách mạ lị những thành viên trong HĐQT, BCH, và BBC cũng như gây hoang mang, xáo trộn cộng đồng người Việt trong và ngoài tiểu bang Connecticut. Ông Giỏi có nhiệm vụ phải bàn giao sổ sách, tài sản, và các vật dụng của CĐNVQG/CT cho Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2017-2020.
6. Giao cho ông Bùi Ngọc Trung, Tổng Thư Ký, nhiệm vụ tống đạt Bản THÔNG BÁO CHUNG nầy đến ông Trần Văn Giỏi qua đường bưu điện.

Làm tại Connecticut, ngày 2 tháng 7 năm 2017
Đồng ký tên
CDNVQG-chu ky 12 members Jul 2 2017
Đính kèm:
1. Biên bản phiên họp ngày 13 tháng 5 năm 2017
2. Bản Thông Báo Giải Nhiệm Ban Bầu Cử do ông Giỏi ký ngày 27 tháng 6 năm 2016
3. Biên bản phiên họp ngày 2 tháng 7 năm 2017
4. Danh sách và chữ ký những người đứng tên trong Thông Báo Chung

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4