Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Phụ Huynh Tìm Hiểu Trường Công Boston: Lịch Thăm Viếng Các Trường Trung Học

Phụ Huynh Tìm Hiểu Trường Công Boston: Lịch Thăm Viếng Các Trường Trung Học

 

bps3Thăm trước các trường học là một trong những cách tốt nhất để tìm hiểu xem trường có thích hợp tốt cho con em của quý vị.
Quý vị cũng có thể tìm hiểu nhiều trường cùng một lúc trong dịp chúng tôi giới thiệu các trường trung học
Vào thứ Năm, ngày 3 tháng 12 năm 2015
Từ 6:00-8:00 PM
Tại Headquarter BPS
2300 Washington St., Roxbury, MA 02119

Ghi danh cho các lớp Trung học: Từ 4/1 – 29/1 năm 2016

  • Học sinh đang học sẽ nhận đơn từ Trường công Boston.
  • Học sinh mới phải đến một Welcome Center để ghi danh học.

Vui lòng vào trang mạng www.bostonpublicschools.org để biết các giấy tờ cần mang theo và địa điểm phải đến. Nếu có thắc mắc xin gọi số 617-635-9010 hoặc gởi email về apham@bostonpublicschools.org

Các thắc mắc nên hỏi khi đến thăm một trường trung học:

   • Thống kê dữ liệu các thành tích học sinh của trường, ví dụ như điểm thi MCAS, tỷ lệ lên lớp và tốt nghiệp, và bách phân học sinh tốt nghiệp tiếp tục theo đại học?
   • Trường có một tiến trình nhập học đặc biệt không, và nếu có thì như thế nào?
   • Chương trình giảng dạy của trường ra sao? Trường có một chủ đề đặc biệt hoặc tập trung nào?
   • Trường có các lớp Advanced Placement, Danh dự hoặc Dual Enrollment không?
   • Trường có các dịch vụ và chương trình gì dành cho những học sinh chưa thạo tiếng Anh?
   • Trường có các dịch vụ và chương trình gì dành cho các học sinh có nhu cầu đặc biệt?
   • Trường có sẵn những hỗ trợ dành cho học sinh cần được kèm thêm hoặc tư vấn không?
   • Có nhiều cơ hội cho phụ huynh tham gia không?
    Trường hiện có những quan hệ đối tác nào với cộng đồng?
   • Xin cho biết học ở trường?
   • Trường có các chương trình thể thao, các câu lạc bộ, hoặc các sinh hoạt sau giờ học?
   • Trường thi hành các biện pháp kỷ luật ra sao?
   • Nét đa dạng của học sinh cả trường? Giáo viên và nhân viên?

Sau đây là lịch Ngày Giờ tại mỗi trường:

Another Course to College
20 Warren St, Brighton
Michele Pellam: 617-635-8865
Tue 12/9/2015, 7:00am-9:00am
Wed 12/16/2016, 4:00-6:00pm
Tue 1/12/2016, 1:00-3:00pm

Boston Arts Academy
174 Ipswich St, Boston
Anne Clark: 617-635-6470
Sat 12/5/2015, Audition Workshop, 9:30am -12:00pm

Boston Community Leadership Academy
655 Metropolitan Ave, Hyde Park
Brett Dickens: 617-635-8937
Thur 12/10/2015, 7:30-10:00am
Fri 12/18/2015, 7:30-10:00am
Tue 1/12/2016, 7:30-10:00am

Boston Green Academy
20 Warren St, Brighton
Matthew Holzer: 617-635-9860
Fri 12/11/2015, 8:00-10:00am
Fri 12/18/2015, 4:00-6:00pm
Mon 1/11/2016, 1:00-3:00pm

Boston Latin Academy
205 Townsend St, Dorchester
Troy Henninger: 617-635-9957
Student-led tours by appointment; please call to schedule.

Boston Latin School
78 Louis Pasteur, Boston
Lynne Mooney Teta: 617-635-8895
Tours are scheduled at 9:00 a.m., several days per week, from October 2015 – January 2016. Call to Schedule an appointment. No drop-ins, please.

Brighton High
25 Warren St, Brighton
Emily Bozeman: 617-635-9873
Thur 12/10/2015, 9:00- 11:00am
Thur 12/17/2015, 9:00- 11:00am
Thur 1/14/2016, 9:00-11:00am

Burke High
60 Washington St, Dorchester
Lindsa McIntyre: 617-635-9837
Fri 12/4/2015, 9:00-11:00 am
Thur 1/14/2015, 3:00-5:00pm

Charlestown High
240 Medford St, Charlestown
William Thomas: 617-635-9914
Wed 12/9/2015, 10:00am-12:00pm
Thur 12/17/2015, 12:00-2:00pm
Thur 1/7/2016, 11:00am-1:00pm

Community Academy of Science and Health
11 Charles St, Dorchester
Tanya Freeman-Wisdom: 617-635-8950
Wed 12/2/2015, 12:00-2:00 pm
Wed 12/9/2015, 8:00-10:00am
Wed 1/13/2016, 4:00- 6:00pm

Dearborn STEM Academy
60 Geneva Ave, Dorchester
Lisa Gilbert-smith: 617-635-8412
Fri 12/11/2015, 9:00-10:00am
Wed 12/16/2016, 3:00-4:00pm
Wed 1/6/2016, 9:00-10:00am

Dorchester Academy
11 Charles St, Dorchester
Melissa Malone Sanjeh: 617-635-9730
Please call the school to schedule a tour.

East Boston High
86 White St, East Boston
Phillip Brangiforte: 617-635-9896
East Boston High School welcomes parents during the school day so they can experience our building. Evening hours are available upon request. We will accommodate parent needs. Please call 617-635-9896 ext.30316

English High
144 McBride St, Jamaica Plain
Ligia Noriega-Murphy: 617-635-8979
Wed 12/9/2015, 3:00-4:00pm
Mon 12/14/2015, 12:00-1:30 pm
Fri 1/8/2016, 8:00-9:00am

Excel High
95 G St, South Boston
Stephanie Sibley: 617-635-9870
Tues 12/8/2015, 6:00- 7:30pm
Wed 12/16/2015, 8:00-10:00am
Thur 1/14/2016, 5:00-6:30pm

Fenway
67 Alleghany St, Roxbury
Peggy Kemp: 617-635-9911
Wed 12/9/2015, 9:00-11:00am
Wed 12/16/2015, 9:00-11:00am
Thur 1/14/2016, 9:00-11:00am

Greater Egleston High School (Grades 10-12)
80 School St, Roxbury
Julie Coles: 617-635-6429
Thurs 12/10/2015, 10:00am-12:00pm
Thur 12/17/2015, 9:00am-3:00pm
Thurs 1/21/2016, 1:00-2:00pm

Henderson Inclusion (Grades 5-12)
18 Croftland Ave, Dorchester
Patricia Lampron: 617-635-6365
Wed 12/9/2015, 8:45am-10:45am
Wed 12/16/2015, 2:45am-4:45pm
Thur 1/7/2016, 8:45am-10:45am

Kennedy Academy for Health Careers
110 The Fenway, Boston
Caren Walker-Gregory: 617-373-8576
Wed 12/9/2015, 6:00-8:00pm
Wed 12/16/2015, 6:00-8:00pm
Sat 1/9/2016, 10:00-12:00pm

Lyon High School
95 Beechcroft St, Brighton
Jean- Dominque Anoh: 617-635-8351
Fri 12/11/2015, 10:00-11:00am
Fri 12/18/2015, 10:00-11:00am
Fri 1/8/2016, 10:00-11:00am

Madison Park Technical Vocational High
75 Malcolm X Blvd, Roxbury
Shawn Shackleford: 617-635-8970
Wed 12/9/2015, please call school for time
Mon 12/14/2015, please call school for time
Wed 1/20/2016, please call school for time.

Muniz, Margarita Academy
20 Child St, Jamaica Plain
Dania Vazquez: 617-635-8198
Please call the school for more information and to schedule a tour at your convenience.

New Mission High School
655 Metropolitan Ave, Hyde Park
Naia Wilson: 617-635-6437
Please call school for dates and times.

O’Bryant School Of Math and Science
55 Malcolm X Blvd, Roxbury
Nicole Gittens: 617-635-9932
Tues 12/8/2015, 8:00-9:00am
Tues 12/15/2015, 2:30-3:30pm
Wed 1/20/2016, 3:00-4:00pm

Quincy Upper
152 Arlington St, Boston
Richard Chang: 617-635-8940
Since the school is a feeder for Quincy Elementary, few if any seats are available to new students. Call the school for more information.

Snowden International High
150 Newbury St, Boston
Eugene Roundtree: 617-635-9989
Wed 12/9/2015, 8:00am-12:00pm
Thur 12/17/2015, 8:00am-12:00pm

TechBoston Academy
9 Peacevale Rd, Dorchester
Nora Vernazza and Keith Love: 617-635-1615
Thur 12/10/2015, 9:00-10:00 am
Thur 1/14/2016, 9:00-10:00am

Urban Science Academy
1205 VFW Pkwy, West Roxbury
Jeffrey Cook: 617-858-0468
Fri 12/11/2015, 8:00-10:00am
Wed 12/16/2015, 10:00-12:00pm
Thur 1/21/2016, 7:30-9:30am

West Roxbury Academy
1205 VFW Pkwy, West Roxbury
Rudolph Weekes: 617-635-8935
Fri 12/11/2015, 9:00-11:00 am
Tues 12/15/2015, 9:00-11:00 am
Thur 1/7/2016, 5:00-7:00pm

Specialized or Alternative Schools:

Boston Adult Technical Academy
20 Church Street, Boston
Benjamin Helfat: 617-635-1542
Mon 12/7/2015
Fri 12/16/2015
Monday 1/12/2016
An alternative program for students ages 19-22

Boston Day & Evening Academy
20 Kearsarge Avenue, Roxbury
Alison Hramiec: 617-635-6789
Current high school students must be referred by a guidance counselor. Family and student tours held monthly; for more information, please call the school.

Boston International High School/Newcomers Academy
100 Maxwell Street, Dorchester
Tony King: 617-635-9373
Mon 12/7/2015, 12:30-2:30pm
Mon 12/14/2015, 12:30-2:30pm
Mon 1/11/2016, 12:30-2:30pm
Students are assigned based on results of an English language placement test.

Horace Mann School for the Deaf and Hard of Hearing
A K-12 school, serving deaf and hard of hearing students.
40 Armington Street, Allston
Jeremiah Ford: 617-635-8534 (V/TTY)
Please call the school for more information.

 

Related Posts

 • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4