Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Bậc Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni trong Phật Giáo

Bậc Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni trong Phật Giáo

 

Buddhist-monk-001Tỳ Kheo Là Tiếng Dùng Để Chỉ Cho Ai ?

Trong các bậc trong Phật Giáo, bậc Tỳ-Kheo và Tỳ-Kheo Ni được nghe đến nhiều nhất vì đó là cách gọi chung cho chư tôn đức tăng ni cao cấp trong Phật Giáo. Vậy Tỳ Kheo và Tỳ-Theo Ni là gì và các điều kiện giới hạnh nào để được xếp vào bậc Tỳ-Kheo và Tỳ-Kheo Ni. Dưới đây là lời giải thích của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc trong tác phẩm Kiến Thức Căn Bản Phật Giáo:

Người tăng sĩ xuất gia tu theo Phật giáo đã thọ đủ 250 giới (giới cụ túc) chiara hai giới là Tỳ-kheo-tăng và Tỳ-kheo-ni.

Tỳ-kheo có nghĩalà khất sĩ. Khất là cầu xin, sĩ là người : Như vậy thầy Tỳ-kheo cầu xin những gì ?

Thầy Tỳ-kheo về mặt nội tâm lo tu đức thanh nhã, còn mặt ngoài xa lìa những nhận lãnh và hưởng thọ vật chất một cách quá đáng, ngược lại phải làm việc lành lợi ích cho mọi người, mọi vật cốt để giúp mình thành tựu được đạo nghiệp và giữ tròn hạnh nguyện của người xuất gia. Khất còn có nghĩa là trừ đói khát, tức có ý nói người xuất gia giữ tròn giới hạnh làm ruộng phước mà nơi đó có thể sanh ra vật lành để người đời đặt trọn tin tưởng vào nơi thầy Tỳ-kheo quy y và cúng dường mong gieo trồng phước đức. Ví dụ: ruộng có bón phân tạo cho đất mầu mới sanh ra được lúa tốt nhờ đó trừ được nạn đói thiếu cho người gieo mạ, cấy lúa.

Tỳ-kheo có 8 hạng như dưới đây :

1- Danh-tự Tỳ-kheo (hình tướng giống vị Tỳ-kheo nhưng không thọ 250 giới)
2- Tương-tợ Tỳ-kheo
3- Tự-xưng Tỳ-kheo : Mạo danh nghĩa cốt để người đời cung kính.
4- Thiện-lai Tỳ-kheo : Người tốt gần gủi Phật Pháp giữ giới tu hành.
5- Khất-cầu Tỳ-kheo : Trên cầu Phật Pháp, dưới xin cơm ăn để làm việcđạo.
6- Cát-tuyệt-y Tỳ-kheo : Dứt đường tình ái, phát túc siêu phương, khác ngườiđời.
7- Phá-kiết-sử Tỳ-kheo : Đoạn diệt phiền não, nghiệp chướng ràng buộc.
8-Thọ-đại-giới bạch 4 lần Yết-ma như pháp thành tựu đắc xứ sở Tỳ-kheo.

Như trên, cho có 5 hạng Tỳ-kheo đúng nghĩa theo như hạnh nguyện người tăng sĩ, còn hạng 1, 2, 3 là những trường hợp không được giới luật thừa nhận và họ là phần tử giả trang thiền tướng để cầu được tiếng khen.

Tỳ-kheo đúng nghĩa là Bhikhu, chỉ cho người hành trì và truyền bá giáo pháp nhiệu mầu của chư Phật, chư Tổ cho chúng sanh được thấm nhuần lợi lạc. Thầy Tỳ-kheo khi thọ giới cụ túc thường thọ luôn giới Bồ-Tát. Vì giới Tỳ-kheo rất nghiêm khắc nên người giữ giới không thể ra tay cứu độ người bị nạn khác phái trong lúc khẩn cấp. Trong khi đó, giới Bồ-Tát khai mở cho để người thọtrì có thể rộng đường thực hành Bồ-Tát hạnh một cách trọnvẹn và cởi mở mà không sợ phạm giới.

Thầy Tỳ-kheo vừa làm hạnh Bồ-Tát như thế là tự bảo toàn được thanh đứccho mình và làm lợi cho người.
Phụ : Vị Tỳ-kheo có 4 chỗ nương tựa tu hành :

– Nương tựa vào 3 pháp y
– Nương tựa vào chiếc bình bát
– Nương tựa tự viện hay gốc cây
– Nương tựa tăng đoàn hay tăng thân

Và theo bốn phép xử sự như sau :
– Bị người đánh không đánh lại
– Bị mắng không mắng lại
– Bị sỉ nhục không sỉ nhục lại
– Bị giết không giết lại.

11.-Tỳ Kheo Ni Có Những Điều Cấm Giới Nào ?
Khác với tăngsĩ ở cách thọ giới và hình thức của giới Tỳ-kheo-ni cũng nhiều hơn.

Trước khi muốnthọ giới Tỳ-kheo-ni, Ni chúng phải thọ giới Thức-xoa-ma-na trướcđó 2 năm mới hợp cách.
Về phần giới tướng của Tỳ-kheo-ni cũng có phần khác biệt với bên tăng. Như những giới trọng của thầy Tỳ-kheo là không sát sanh, trộm đạo,không dâm dục … còn giới trọng của Tỳ-kheo-ni là không dâm dục,không trộm cắp, không sát sanh … Về lượng số, giới củaTỳ-kheo-ni gồm 348 giới, trong khi đó Tỳ-kheo chỉ giữ 250 giới.

Ngoài ra, khi đã cầu thầy bên Ni chúng truyền Tỳ-kheo-ni giới cho rồi, Giới-Tử nội trong ngày ấy, chớ không được để qua đêm, phải đến nhờ Tăng truyền trao giới tướng cho mới gọi được là thọ giới Tỳ-kheo-niđúng pháp.

Khi xin thọ giới tướng với Tỳ-kheo-tăng, Giới-tử phải báo trước cho bên Tăngbiết. Thầy truyền Tỳ-kheo-ni giới phải báo cho Giới-tử lễ lạysám hối trước một tháng hoặc 2 tuần để cho 3 nghiệp thân, miệng,ý được thanh tịnh.

Những thiếu phụ lớn tuổi mới xuất gia, dù đã quá tuổi qui định cho việc thọ giới (20 tuổi), Tỳ-kheo-ni cũng vẫn phải theo tập sự từ bước đầu trong việc tu hành. Sau đó một thời gian chịu sự huấn luyện ở trong tự viện, người ấy đủ lý giải được Phật Pháp, thầy Bổn-Sư mới cho thọ giới.
Ni-cô đã thọ giới Tỳ-kheo-ni một thời gian có đủ tư cách mở giới đàn truyền giới, thu nhận đệ tử và phát triển đạo theo khả năng.

HT Thích Bảo Lạc

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4