Thứ Bảy 6/12/2014: Trường Huấn Luyện Võ Thuật Bình Định Boston Mời Dự Lễ Cúng Tổ

 


Được tổ chức từ 10:30 giờ sáng thứ Bảy 6/12/2014 tại Dorchester House, Dorchester.

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

1 Comment

  1. Kevin To says:

    Quy vi co’ the xem mot so hinh anh (25) buoi le ky niem 10 nam thanh lap cua Hoi Vo Thuat Binh Dinh ngay 6/12/2014 tai website:
    https://www.flickr.com/photos/119785848@N03/

 
 

Leave a Comment